Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Първо заседание на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ 10.03.2016

В периода 08 – 09 март 2016 г. в сградата на Министерство на националното развитие на Република Унгария се проведе среща на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. По време на събитието участие взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като срещата попада в обхвата на Дейност 1, Под-дейност 1.2. по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“(MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/3/2014/SI2.714493), по който МТИТС е бенефициент.

Срещата се състоя по инициатива и под председателството на Европейския координатор по коридор от „основната“ TEN-T мрежа, „Ориент/Източно-Средиземноморски“ г-н Матю Грош. По време на събитието беше препотвърдена важността на коридора, като се има предвид че той преминава през териториите на 9 страни, и бе подчертано, че обсъждането на свързаните с граничните преходи въпроси е от изключително значение, отчитайки факта, че по протежение на Коридора има и такива държави, които не са част от Шенгенското пространство.

В рамките на двудневната среща бяха представени съществуващите правно-технически изисквания по отношение на железопътните преходи между Унгария и Румъния, както и проблемите, които срещат двете страни при обслужването на трафика. Бяха разгледани и примери за добри практики в граничните преходи между Австрия и Чехия, които функционират добре, благодарение на съществуващите договорни отношения и синхронизирана правна рамка.

В заключение и с оглед подобряване функционирането на транс-граничните преходи, бяха отправени препоръки, свързани с осигуряването на възможности да се координират инфраструктурните управители и железопътните превозвачи. Необходимо е предприемането на действия, насочени към преодоляване на проблемите, свързани със смяна на локомотиви, смяна на персонал (вкл. и езикова бариера), претоварване на границата, както проблеми, свързани със сигурността и безопасността – контрол на пътниците, митнически контрол и др.

Очаква се следващата среща на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ да се състои след 6-8 месеца и да се проследи постигнатият през този период напредък.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed