ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Железопътен транспорт » Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размерПредмет на дейност

Интернет страница:  http://www.iaja.government.bg/

    Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена.

    Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е регулаторен орган в железопътния транспорт.

    Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт.

    Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация":

 1. Kонтролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги.
 2. Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии и разрешения.
 3. Събира такси за издаване на лицензиите и разрешенията, както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 4. Издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт.
 5. Води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт.
 6. Разработва и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт.
 7. Осъществява контролни функции по този закон, включително по отношение въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система.
 8. Предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура.
 9. Съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура.
 10. Изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.

Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определена от него бюджетна сметка.

Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разходи по изпълнението на функциите на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги.

Агенцията е администратор на следните приходи:

      1. Такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г.);

      2. Глоби и имуществени санкции по Закона за железопътния транспорт;

      3. Лихви;

      4. Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

      5. Наеми от имущество;

      6. Други.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Структура

 
Нормативна уредба

Mожете да изпращате Вашите предложения за промени в нормативната уредба на адрес iaja@mtitc.government.bg

 

 

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 27 МАРТ 1997 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕЛЕЗИ (279 KB)
Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 1997г., изм. ДВ. бр.145 от 9 Декември 1998г.

НАРЕДБА № Н-32 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА И ОБМЯНАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ (90.36 KB)
Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г.

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (120.28 KB)
Обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., изм., бр. 96 от 11.10.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 92 от 14.11.2006 г., в сила от 14.11.2006 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 22 от 24.03.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 47 от 26.06.2015 г., бр. 19 от 11.03.2016 г., изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.

НАРЕДБА № 41 ОТ 27 ЮНИ 2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (65.6 KB)
Обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 36 от 10.05.2011 г., бр. 88 от 8.11.2011 г., доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г.

НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)  (182.84 KB)
Обн., ДВ, бр. 67 от 31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 31 от 19.04.2016 г.

НАРЕДБА № 43 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖИ И КОЛЕТНИ ПРАТКИ (41.94 KB)
Oбн., ДВ, бр. 86 от 5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 12.03.2010 г., бр. 40 от 2.06.2015 г.

НАРЕДБА № 44 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2001 Г. ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ (67.44 KB)
Обн. ДВ. бр.92 от 26 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

НАРЕДБА № 45 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА НОМЕРИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НА ВЪТРЕШНИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ВЛАКОВЕ  (63 КВ) (62.43 KB)
Обн. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.

НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (139.5 KB)
Обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 17.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г.

НАРЕДБА № 48 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ, НА ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА И НА ТОВАРИ, ИЗИСКВАЩИ ОСОБЕНА ОПАКОВКА (304 KB)
Oбн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г.

НАРЕДБА № 50 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (143 KB)
Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г.

НАРЕДБА № 52 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ВОЙСКИ (652.56 KB)
Обн. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г.

НАРЕДБА № 53 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА КОМБИНИРАН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ (70.62 KB)
Обн. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г.

НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ, И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДПЪТНИТЕ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ (73.56 KB)
Обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г., доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., изм., бр. 76 от 2.10.2015 г.

НАРЕДБА № 55 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕЛЕЗИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (3.82 MB)
Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., попр. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г.

НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (Загл. попр. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., доп., бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2009 г.) (119.52 KB)
Oбн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.

НАРЕДБА № 57 ОТ 9.06.2004 Г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2007 Г., БР. 84 ОТ 2010 Г., БР. 5 ОТ 2012 Г.)  (304.54 KB)
Oбн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., попр., бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 55 от 7.07.2006 г., попр., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., бр. 84 от 26.10.2010 г., бр. 5 от 17.01.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр. 106 от 10.12.2013 г., бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.

НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (5.81 MB)
Обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г.

НАРЕДБА № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (1.12 MB)
Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г., бр. 58 от 31.07.2015 г.

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, И ЗАКРИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИНИИ ИЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ЛИНИИ (23.87 KB)
Приета с ПМС № 293 от 20.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 2 от 9.01.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 40 от 2.06.2015 г.

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (76 KB)
В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 311 от 28.12.2001 г.
Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА”, ОДОБРЕНА С ПОСТАВНОВЛЕНИЕ №302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (49.5 KB)
обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 49 от 2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.
Списък на лицензираните железопътни превозвачи

 

Превозвач

Дата на издаване на лицензията

Номер на лицензията

Обхват на лицензията

Българска железопътна компания АД

15.04.2005 г. BG
16.03.2011 г. EU

201

Превоз на товари

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

14.05.2015 г. EU

212

Превоз на товари

"БДЖ  - Товарни превози" ЕООД

16.10.2013 г. EU

203

Превоз на товари

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

21.10.2013 г. EU

151

Превоз на пътници

Газтрейд АД

19.12.2013 г. EU

204

Превоз на товари

Унитранском АД

01.10.2008 г. EU Отменен със заповед № РД-08-240/19.05.2014

205

Превоз на товари

"Ди Би Карго България” ЕООД

13.05.2010 г. EU

206

Превоз на товари

„Експрес Сервиз” ООД 12.06.2010 г. EU 207

Превоз на товари

Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” 28.04.2011 г. EU 208

Превоз на товари

"КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ" АД 11.05.2011 г. EU 209

Превоз на товари

"Порт Рейл" ООД 11.04.2012 г. EU 210 Превоз на товари
"Рейл Карго Кериър България" ЕООД 21.01.2015 г. EU 211 Превоз на товари
"ТБД - Товарни превози" ЕАД 16.06.2015 г. EU 213 Превоз на товари
ПИМК Рейл ЕАД 16.03.2016 г. EU 214 Превоз на товариУстройствен правилник

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В сила от 10.07.2001 г.

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", наричана по-нататък "агенцията".

 

 

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от други органи в съответствие с действащото законодателство.

 

 

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Агенцията има собствен знак и печат с надпис: "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

(2) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава броя и образците на печатите за служебни цели.

 

 

 

...
Административни услуги

 Списък на административните услуги и регулаторни режими, предоставяни от ИА „Железопътна администрация"

Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт;

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт;

 

Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура;

 

Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България;

Издаване на дубликат на изгубено или унищожено свидетелство за правоспособност;

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт;

 

Издаване на дубликат на изгубено или унищожено удостоверение за издържан проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт;

 

Провеждане на повторен проверочен изпит на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт:

 

Проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензни и разрешения по Закона за железопътния транспорт;

 

Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците,  тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;

 

Утвърждава учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари;

 

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;

 

Изпращане на искане до Европейската комисия за определяне на идентификационен номер на лицата, получили разрешение за извършване на дейностите по оценяване съответствието на съставните елементи и проверка на подсистемите на железопътната система;
   
Разрешение за въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми на железопътната система за конвенционални и за високоскоростни превози;

 

Разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост;

 

Разрешение за експлоатация на подвижен железопътен състав, който не отговаря напълно на техническите спецификации за оперативна съвместимост и е въведен в експлоатация в държава-членка на Европейския съюз, при условие, че това не противоречи на националните правила за безопасност.

    

Режими, които не са вписани в СУНАУ:

Издаване на сертификат за безопасност на железопътните превозвачи;

Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на железопътни превозни средства;

 

Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства;   
Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост;   

 

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или техническите правила.  

 
Международни документи

 

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1893/91 НА СЪВЕТА от  20 юни  1991  година (51.5 KB)
относно изменение на Регламент № 1191/69 (ЕИО) на Съвета относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга при железопътния, шосейния и вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) НА СЪВЕТА  № 1191/69 от 26 юни 1969 (85.5 KB)
по действие на държавите-членки, касаещо задълженията, заложени в концепцията за обществено обслужване в областта на железопътния, автомобилния и вътрешно-воден транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА (68.98 KB)
от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и
вътрешноводния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1371/2007
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/171 (565.25 KB)
НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/545 (367.73 KB)
НА КОМИСИЯТА от 7 април 2016 година относно процедурите и критериите за рамкови споразумения за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура

Директиви

Директива на Съвета 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 (59.5 KB)
относно изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки

ДИРЕКТИВА 91/440/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година (74.5 KB)
относно развитието на железниците в  Общността

ДИРЕКТИВА 2001/12/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 Февруари 2001 година (94 KB)
за изменение и допълнение на  директива на съвета 91/440/ЕИО за развитие на железниците на общността

ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година (49 KB)
за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година (204.5 KB)
за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна  инфраструктура и за сертифициране за безопасност

ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 Март 2001 година (220 KB)
за оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 17 април 2000 (43.5 KB)
относно минималните изпитни изисквания за консултантите по сигурността на автомобилния, железопътния или водния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/18/EC от 19 юни 1995 (72 KB)
относно лицензиране на железопътните предприятия

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/19/EC от 19 Юни 1995 (72.5 KB)
относно ползване на железопътната инфраструктура и съответните й такси

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/35/ЕО от 3 юни 1996 (66.5 KB)
относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по сигурността на автомобилния, железопътния и водния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 96/48CE  НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 г. (191.5 KB)
относно взаимодействието и оперативността на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година (251.5 KB)
относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

ДИРЕКТИВА 2014/88/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2014 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие  (462.94 KB)

ДИРЕКТИВА 2009/149/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година (807.07 KB)
за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие

ДИРЕКТИВА 2008/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (86.12 KB)

ДИРЕКТИВА 96/49/ЕО НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година (89.5 KB)
относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 2004/50/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 29 апpил 2004 година (214 KB)
изменяща и допълваща Директива 96/48/ес относно оперативната съвместимост  на Трансевропейската високоскоростна  железопътна система и Директива 2001/16/ес  на Европейския парламент и съвета относно оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система

ДИРЕКТИВА 2004/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 (46 KB)
изменяща Директива на Съвета 91/440/ЕИО относно развитието на железопътните мрежи в Общността

ДИРЕКТИВА № 2000/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 октомври 2000 година (61 KB)
за изменение на Директива № 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с транспорта на опасни товари по релсов път

ДИРЕКТИВА 2012/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година (1.53 MB)
за създаване на единно европейско железопътно пространство

ДИРЕКТИВА 2008/57/ЕО HА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/797 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз  (640.09 KB)

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт  (675.42 KB)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/919 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2016 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз  (1.85 MB)

Конвенции

КОНВЕНЦИЯ за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. В Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, издаден на 8 юни 1982 г. – ДВ, бр.  46 от 1982 г.) В сила за Република България от 01.05.1985 г.

Протокол за привилегиите и имунитетите на Междуправителствената организация за международни железопътни превози(OTIF)

Протокол от 3 юни 1999 г. за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г. - в сила за РБългария от 01.07.2006 г.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (СOTIF) ОТ 9 МАЙ 1980 Г.


Единни правила за договора за международен железопътен превоз на пътници
(CIV - Притурка А към Конвенцията)

Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари
(CIM - Притурка В към Конвенцията)

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
(RID - Притурка С към Конвенцията)

Единни правила за договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение
(CUV - Притурка D към Конвенцията)

Единни правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение
(CUI - Притурка Е към Конвенцията)

Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение
(APTU - Притурка F към Конвенцията)

Единни правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение
(ATMF - Притурка G към Конвенцията)

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/833 НА СЪВЕТА от 17 май 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейскя съюз, в рамките на 54-тата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози  (321.76 KB)

СМГС

 

 

 

Съглашение за международно железопътно сточно съобщение (СМГС)
На руски език  в сила от 1 юли 2014 г. (8.68 MB)

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
КЪМ СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ (СМГС)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 На руски език - част1, част2, част 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 - Правилник за разполагането и укрепването на товарите във вагони и контейнери  - част 1, част 2, част 3, част 4 - на руски език

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 - Ръководство по товарителница CIM/СМГС - 01.07.2014 (1.83 MB) -  на руски език
RID

RID 2013 на английски език:

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) Част1 Част2 

  
Kонтакти

 

 


Изпълнителен директор
Веселин Василев
тел. 9409427
факс 9876769
e-mail: vvasilev@mtitc.government.bg

Главен секретар
Даниел Неделков
тел.9409575
факс 9876769
e-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg

Дирекция АПФСО
Директор
Мария Стефанова
тел.
9409378
факс 9876769
e-mail: mrstefanova@mtitc.government.bg

Главна дирекция Железопътна инспекция
Главен директор
Жоро Димитров
тел.9409511
факс 9876769
e-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg

Дирекция Регулиране
Директор
Маргаритка Французова
тел.
9409515
факс 9876769
e-mail: mfrantsuzova@mtitc.government.bg


Към сайт
http://www.iaja.government.bg/
Карта

  
  

 
Полезни връзки

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУТА" -
Централно управление
София 1233
бул."Мария Луиза" №110
тел.: (+359 2) 932 60 02
факс: (+359 2) 932 64 44  
Гореща телефонна линия за сигнали и жалби за нередности в железопътната инфраструктура: тел.: (+359 2) 932 38 75
Интернет: www.rail-infra.bg  

БДЖ ЕАД - Централно Управление 
ул. Иван Вазов № 3
София, 1080
Тел.: (+ 359 2) 981 11 10 - Изпълнителен Директор
(+359 2) 932 42 48 / 47 - Връзки с обществеността
(+359 2) 932 55 60 - Деловодство
Факс: (+359 2) 980 76 46 - Деловодство
Интернет: www.bdz.bg  - информация за разписания, цени и условия за превоз във вътрешно и международно съобщение

Централна гара София
Разписание на влаковете - 931 11 11; 932 33 33
Изпращане на колети - 932 35 35
Получаване на колети - 932 30 42
Бюро за забравени вещи - 932 24 56
Обслужване на трудноподвижни лица - 920 05 47 ; 932 30 50


Международни пътувания - маршрути, разписания, цени
Офисите на Международно пътническо бюро "Рила" -
987 07 77 (ул. "Гурко" № 5);
865-71-86 (НДК, Център за комплексно обслужване на населението);
932 33 46 (Централна гара София)

ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЦКТОН), ГРАДСКИ ЖП БЮРА И ГАРИ

1.  СОФИЯ

СОФИЯ - жп информация, тел. 02/ 931-11-11, 02/ 932-33-33

ЖП БЮРА:

Централна гара - работно време от 07:30 ч. до 19: 00 ч

 • жп билети вътрешни линии - тел. 02/ 932-22-70, 02/ 932-23-70
 • спални вагони вътрешни линии - тел. 02/ 932-20-90

ул  "Гурко" 5 - работно време от 07:00 ч. до 18:30 ч. (почивен ден - неделя)

 • информация международни линии, тел. 02/ 987 07 77, 02 932 52 73
 • продажба на билети международни линии, тел. 02/ 987 02 22, 02/ 932 55 31
 • продажба на билети вътрешни линии и билети за спални места, тел. 02/ 932 54 44

ЦКТОН при НДК - работно време от 07:00 ч. до 18:30 ч. (почивен ден - неделя)

 • информация вътрешни линии, тел. 02/ 865 84 02,  02/ 932 42 80
 • информация и продажба на билети международни линии, тел. 02/ 865 71 86,  02/ 932 42 93
 • продажба на билети вътрешни линии, тел. 02/ 932 42 96; билети за спални места, тел. 02/ 932 42 94

2. В СТРАНАТА:

АСЕНОВГРАД - жп гара, тел. 0331/ 2-29-70, работно време от 05:00 ч. до 21:00 ч.

БЛАГОЕВГРАД - жп гара, тел. 073/ 885 696, работно време от 08:00 ч. до 20:00 ч.

БУРГАС - жп гара, тел. 056/ 84 50 22 и 056/ 84 45 01, информация за спални места - тел. 056/ 882 403, работно време от 05:00 ч. до 18:30 ч.

ВАРНА - жп гара  

 • информация, тел. 052/ 630 414 и 052/ 630 444, работно време от 06:00 ч. до 22:00 ч.
 • предварителна продажба на билети, тел. 052/ 662 33 43
 • информация за спални места, тел. 052/ 662 33 30, работно време от 07:00 ч. до 18:00 ч. без почивен ден

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети - ул. "Калоян" № 2, тел. 062/ 62 21 30, работно време от понеделник до петък от 07:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 18:00 ч.;
 • жп гара, билетни каси, тел. 062/ 620 065, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ВРАЦА - жп гара, тел. 092/62-44-15; работно време от 06:30 ч. до 22:00 ч.

ВЕЛИНГРАД - жп гара, тел. 0359/ 5 21 41, работно време от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 19:00 ч.

ГАБРОВО - жп гара, тел. 066/ 80-53-39, работно време от  07:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 19:00 ч.

Г. ОРЯХОВИЦА  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети - ул. "Македония" № 13, тел. 0618/ 4 21 34, работно време от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 • жп гара, билетни каси, тел. 0618/ 5 60 50 и 0618/ 6 33 33, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ДИМИТРОВГРАД - жп гара, тел. 0391/ 6-66-22, работно време  от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ДОБРИЧ - жп гара, бюро за предварителна продажба на билети и спални места, тел. 058/ 602 281, работно време от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.; през съботните и неделни дни информация относно графика за движение на влаковете може да се получи на тел. 058/ 603 078

ДУПНИЦА - жп гара, тел. 0701/ 218-366, работно време от 04:00 ч. до 24:00 ч.

КАЗАНЛЪК - жп гара, тел. 0431/ 6-20-12, работно време от 04:00 ч. до 24:00 ч.

КАРЛОВО - жп гара, тел. 0335/ 946-41, работно време от 03:30 ч. до 24:00 ч.

КАРНОБАТ - жп гара, тел. 0559/ 2-21-50, работно време 00:00 ч. 24:00 ч.

КЪРДЖАЛИ - жп гара, тел. 0361/ 6 12 26, работно време от 03:00 ч. до 24:00 ч

КЮСТЕНДИЛ - жп гара, тел. 078/ 55-06-23, работно време от 05:00 ч. до 18:30 ч.

НОВА ЗАГОРА - жп гара, тел. 0457/ 2 20 93, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ПАЗАРДЖИК - жп гара, тел. 034/ 44-47-20, работно време на информация от 00:00 ч. до 24:00 ч.; работно време за предварителна продажба на билети от понеделник до петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

ПЕРНИК - жп гара, тел. 076/ 60-30-50, работно време от 04:00 ч. до 24:00 ч.

ПЛЕВЕН  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети, тел. 064/ 813 318, работно време от 08:00 ч. до 18:30 ч.
 • информация жп гара, тел. 064/ 814 444, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ПЛОВДИВ  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети, тел. 032/ 622 732, работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.
 • информация жп гара, тел. 032/ 622 729 и 032/ 632 720, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ПОДУЯНЕ - информация билетни каси, тел. 02/ 932 30 89

РАЗГРАД - жп гара, тел. 084/ 660 704, работно време от 01:00 ч. до 24:00 ч.

РУСЕ

 • жп бюро за предварителна продажба на билети и спални места за страната и чужбина - ул. "Княжевска" № 33, тел. 082/ 834 860, работно време от понеделник до петък от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.
 • жп гара, предварителна продажба на билети и спални места за страната, тел. 082/ 828 016, работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч. и от 21:00 ч. до 05:00 ч.
 • информация жп гара, тел. 082/ 820 222, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

САНДАНСКИ - жп гара, тел. 0746/ 2 22 35, работно време от 07:30 ч. до 11:30 ч. и 13:30 ч. до 17:30 ч.

СВИЛЕНГРАД -  жп гара, тел. 0379/ 7 30 12, работно време от 00:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 23:00 ч.

СВИЩОВ  
 • жп бюро за предварителна продажба на билети, ул. "Ал. Константинов" № 2, тел. 0631/ 6 40 98, работно време от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.
 • жп гара - информация, тел. 0631/ 6 04 35, работно време от 04:30 ч. до 19:00 ч.

СЕПТЕМВРИ - жп гара, тел. 03561/ 24 26, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

СИЛИСТРА - жп гара, тел. 086/ 821 813, работно време от 09:00 ч. до 20:30 ч.

СЛИВЕН - жп гара, тел. 044/ 62-26-14, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

СТАРА ЗАГОРА  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети, бул. "Митрополит М. Кусев" № 7, тел. 042/ 622 729, работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 • информация жп гара, тел. 042/ 626 752, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.

ХАСКОВО  

 • жп бюро за предварителна продажба на билети за страната и чужбина, ул. "Княжевска" № 33, тел. 038/ 602 444, работно време от понеделник до петък от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.
 • жп гара, тел. 038/ 624 125, работно време от 05:00 ч. до 23:00 ч.

ШУМЕН  

 • жп гара - информация, тел. 054/ 860 155, работно време от 07:30 ч. до 18:30 ч.
 • бюро за предварителна продажба на билети, тел. 054/ 855 348, работно време от 07:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч.

ЯМБОЛ  

 • жп гара - информация, тел. 046/ 662 626, работно време от 00:00 ч. до 24:00 ч.
 • бюро за предварителна продажба на билети - ул. "Раковски" № 3, тел. 046/ 662 646, работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.

 
Вестник "Железничар"

 

 

Вестник "Железничар" брой 24 (4.02 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени