ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Транспорт » Нормативни актове » Правилници

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2209 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", наричано по-нататък за краткост "компанията" или "предприятието".

Статут

Чл. 2. (1) Компанията е търговец - държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).

(2) Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Търговска фирма

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Предприятието е с фирмено наименование "Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" ("ДП "НКЖИ"), което се изписва и на английски език State Enterprise National Railway Infrasructure Company (съкратено SE NRIC).

(2) Предприятието има фирмен знак, печат, слоган и интернет страница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Предприятието е със седалище и адрес на управление София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110.

Поделения

Чл. 5. Предприятието е с регионални поделения, които не са клонове.

Имущество

Чл. 6. (1) Предприятието управлява предоставеното му от държавата имущество - публична и частна държавна собственост.

(2) Срещу имуществото - публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.

(3) Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност.

...

Приложение
 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" (47.52 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени