ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Транспорт » Нормативни актове

ЗАПОВЕД № РД 08 - 486 / 14.10.2011 г. 14.10.2011
Голям размер

На основание чл. 10, ал. 5 от Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.)

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следният ред за работа на Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК):

1. Транспортната централна лекарска експертна комисия извършва своята експертна дейност съгласно разпоредбите и изискванията  на:

а) Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологически изисквания към персонала който осъществява железопътни  превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности  и за провеждане на  предпътните медицински прегледи (обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г., доп., бр. 102 от 22.12.2009 г.);

 б) Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории;

 в) Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм., бр. 14 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г.).

2. Съставът и броят на експертите в комисията се определя  и назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на директора на Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”.

3. Експертизата на годността на персонала, който осъществява железопътни  превози на пътници и товари, водачите на моторни превозни средства се извършва в рамките на  НМТБ “Цар Борис ІІІ” – София.

4. Транспортната централна лекарска експертна комисия разглежда и оценява медицинската годност на лица , които обжалват решение на транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) от цялата страна и КАМО – клас 3 и 4 по Наредба № 21.

5. Записването за експертиза и приемането на документите на лицето, подлежащо на експертна оценка се осъществява в специален за целта кабинет в консултативно-диагностичния   блок, като документацията се приема от секретар на комисията и/или мед. сестра.

6. Лицата, подлежащи на експертна оценка, следва да представят пълна медицинска документация за състоянието си, а в случай на липсваща такава – се насочват за експертна клинична оценка в НМТБ ”Цар Борис ІІІ”, а при необходимост и към други лечебни заведения. 

7. Експертизата се осъществява от председателя  на ТЦЛЕК и лекари специалисти –  интернист-кардиолог, невролог, хирург, отоларинголог, офталмолог и психиатър, а при необходимост и от ортопед-травматолог.

8. Прегледите на лицата, подлежащи на експертна оценка, се извършват в съответните кабинети в консултативно – диагностичният блок всеки вторник и четвъртъка в месеца по определен график в работно време от лекарите, работещи към ТЦЛЕК.

9. Лекарят – специалист  при необходимост може по собствено мнение да насочи лицето, подлежащо на експертна оценка, за клинично-болнично прецизиране на състоянието независимо от желанието на лицето или да изиска допълнителни документи/консултации  охарактеризиращи здравното му състояние.

10. Експертното решение за годността се взима на заседания на ТЦЛЕК,  провеждащи се всеки четвъртък на месеца

11. Експертното решение се обективизира в протокол – утвърден образец от комисията, подписан от председателя, а при отсъствието му – от зам. председателя и всички експерти на комисията, участвали в заседанието, като първият екземпляр се предоставя на лицето.

12. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. 

13. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

14. Решенията на ТЦЛЕК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

II. Определям следният ред за работа на ТОЛЕК:

1. Транспортната областна лекарска експертна комисия се подчинява и извършва своята експертна дейност съгласно разпоредбите на:

 а) Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологически изисквания към персонала който осъществява железопътни  превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности  и за провеждане на  предпътните медицински прегледи;

 б) Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории;

в) Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 2007 г.). 

2. Съставът и броят на експертите в комисията се определя със заповед на директора на съответната многопрофилна транспортна болница.

3. Експертизата на годността на персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари, водачите на моторни превозни средства и на морските лица в Република България се извършва в рамките на многопрофилната транспортна болница в предвидените в съответните наредби случаи.

4. Приемането на медицинската документация на лицето, подлежащо на експертна оценка, се осъществява в специален за целта кабинет в консултативно - диагностичният блок от лице с медицинско образование.

5. Лицата, подлежащи на експертна оценка, следва да представят пълна медицинска документация за състоянието си и в случай на липсваща такава се насочват за експертна клинична оценка в многопрофилната транспортна болница, а при необходимост и към други лечебни заведения.

6. Експертизата се осъществява от председателя на ТОЛЕК и лекари специалисти –  интернист-кардиолог, невролог, хирург, отоларинголог, офталмолог и психиатър, а при необходимост и от ортопед-травматолог.

7. Прегледите на лицата, подлежащи на експертна оценка, се извършват в съответните кабинети на лечебното заведение, в работно време от 8.00 - 14.00 ч. всеки работен ден.

8. Лекарят специалист, извършващ експертизата, по своя преценка при необходимост, може да насочи лицето, подлежащо на експертна оценка, за допълнително клинично-болнично  прецизиране и консултации.

9.  Експертното решение се взима на заседания на комисия  ТОЛЕК, които се провеждат всеки работен ден.

10.  Експертното решение се обективизира в протокол по утвърден образец от комисията, подписан от председателя или неговия заместник и всички експерти на комисията участвали в заседанието.

11. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. 

12. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

13. Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на решението пред Централната транспортна експертна лекарска комисия. 

III. Възлагам на директора на дирекция „Информационно обслужване” да публикува заповедта на официалния сайт на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – www.mtitc.government.bg и на вътрешната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”.

 

Приложение
 ЗАПОВЕД № РД 08 - 486 / 14.10.2011 г. (646.21 KB)

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени