ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Съобщения » Електронни съобщения

Документи на ЕС и международни организации

ФИНАЛНИ АКТОВЕ ОТ СВЕТОВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОСЪОБЩЕНИЯ (WRC-2015)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ: Стратегия за цифров единен пазар за Европа (COM(2015) 192 final)

 

Регламенти

Регламент (ЕО) № 531/2012 на Европейския Парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент /ЕО/ № 2887/2000 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) №1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза

Регламент (ЕС) № 611/2013 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2013 година относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

Регламент (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 годиназа определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка селектронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роумингав обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2352 на Комисията от 16 декември 2015 година за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза

Директиви

Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/21/ЕO на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ПОПРАВКА на Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги

ПОПРАВКА на Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор

ДИРЕКТИВА 2014/61/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

Решения

Решение за изпълнение на комисията от 23 април 2013 година
За определянето на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър, установен с Решение No 243/2012/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър

Решение на Комисията от 10  октомври 2011  г. относно  условията  за  съгласувано  прилагане  на  правилата  за  привеждане  в  изпълнение  по отношение  на  мобилни  спътникови  услуги (МСУ)

Решение на Комисията от 6 май 2010 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз  (2010/267/ЕС)

Решение на Комисията 2009/766/ЕО

Решение на Комисията 2009/884/ЕО

Решение на Комисията 2007/116/ЕО

Решение за радиочестотния спектър № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета

Решение на Kомисията от 17 януари 2005 година за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността  (2005/50/ЕО)

Решение на Kомисията от 30 юни 2010 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие

Решение на Kомисията от 12 февруари 2007 година за изменение на Решение 2005/513/ЕО относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (2007/90/ЕО)

Решение на Kомисията от 14 февруари 2007 година относно хармонизиране на използването на радиочестотнияспектър в честотнияобхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (2007/98/ЕО)

Решение на Kомисията от 21 февруари 2007 година за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (2007/131/ЕО)

Решение на Kомисията от 7 април 2008 година относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността  (2008/294/ЕО)

Решение на Kомисията  от 21 април 2009 година за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (2009/343/ЕО)

Решение на Kомисията от 16 май 2007 година относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (2007/344/ЕО)

Решение на Kомисията от 13 май 2009 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (2009/381/ЕО)

Решение на Kомисията от 21 май 2008 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400-3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2008/411/ЕО)

Решение на Kомисията  от 13 май 2009 година относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (2009/449/ЕО)

Решение на Kомисията   от 13 юни 2008 година за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500-2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2008/477/ЕО)

Решение на Kомисията от 11 юли 2005 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN) (2005/513/ЕО)

Решение на Kомисията  от 8 юли 2004 година за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 79 GHz за използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (2004/545/ЕО)

Решение на Kомисията от 5 август 2008 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875-5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) (2008/671/ЕО)

Решение на Kомисията  от 13 август 2008 година за изменение на Решение 2005/928/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 169,4-169,8125 MHz в Общността  (2008/673/ЕО)

Решение на Kомисията от 9 ноември 2006 година за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие (2006/771/ЕО)

Решение на Kомисията 2006/804/8 (RFID)

Решение на Kомисията  от 20 декември 2005 година относно хармонизирането на честотната лента 169,4-169,8125 MHz в Общността (2005/928/ЕО)

Решение на Комисията от 16 декември 2008 година за предоставяне на дерогация по искане на Република България в съответствие с Решение 2008/477/ЕО на Комисията за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2009/1/ЕО)

Решение № 585/2014/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall

Препоръки

Препоръка на Комисията от 8 септември 2011 година относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall)

Препоръка на Комисията от 12 декември 2012 г. относно процедурата за уведомяване, предвидена в чл. 22, параграф  3 от Директива 2002/22/ЕО относно уневерсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени