ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

С цел да се укрепи гражданството на Европейския съюз и да се засили допълнително демократичното функциониране на Съюза се предвижда всеки гражданин да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията с искане и да я приканят да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 ДФЕС.

 

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 27-те държави-членки.. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници.

Какво може да бъде предложено като гражданска инициатива?

Гражданска инициатива може да бъде предложена във всяка област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.

Кой и как може да организира гражданска инициатива?

За да започнат гражданска инициатива, гражданите трябва да създадат граждански комитет, състоящ се от най-малко 7 граждани на ЕС, пребиваващи в поне 7 различни държави-членки.


Прилагане на гражданска инициатива в Република България

 

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива.

С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда,interalia, че всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията с искане и да я приканят да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 ДФЕС.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 година относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.

С цел да се предотврати автоматизирано внасяне на изявление за подкрепа посредством системата, поддръжникът преминава адекватен процес на проверка в съответствие с настоящата практика преди внасянето на изявление за подкрепа. Възможен процес на проверка може да бъде използването на сложни „captcha“.

Контакти:

Цветанка Кирилова - началник отдел „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“, дирекция „Електронно управление“- МТИТС,
e-mail: tskirilova@mtitc.government.bg
тел: +359 2 949 2060


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени