Вие сте тук

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за единно звено за контакт (ЕЗК) за прилагането му.

Съгласно чл. 4.2 от Регламент 2018/1807, държавите членки незабавно съобщават на ЕК за всеки проект на акт, който въвежда ново изискване за локализиране на данни или променя вече съществуващо такова изискване.

Съгласно чл. 4.3 държавите членки гарантират, че всяко съществуващо изискване за локализиране на данни, което е предвидено в законови, подзаконови или административни разпоредби от общ характер и което не е оправдано от съображения за обществена сигурност, е отменено до 30 май 2021 г. Принципът за свободно движение на нелични данни следва да се прилага също и за общи и последователни административни практики и за други изисквания за локализиране на данни в областта на обществените поръчки, без да се засяга Директива 2014/24/ЕС. В същия срок държавите членки следва да съобщят на ЕК за всяко съществуващо изискване за локализиране на данни, което считат за оправдано.

Във връзка с гореизложеното следва да уведомите ЕЗК за всяко съществуващо изискване за локализиране на данни, както и за всеки проект на акт, въвеждащ ново изискване за локализиране на данни, което не е оправдано от съображения за обществена сигурност като използвате формата за обратна връзка:

Image CAPTCHA