Вие сте тук

Актуално в ИТ 11.05.2020

понеделник, Май 11, 2020

11.05.2020 МТИТС стартира реализацията на план за контрол на дейностите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)

Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), в сила от 9.03.2018 г., в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. ЗЕСМФИ определя и създаването на Единна информационна точка (ЕИТ), чиито функциите се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица, пусната в реална експлоатация през 2019 г.