Вие сте тук

МТИТС стартира проект за електронна платформа за съществуващи и бъдещи телекомуникационни мрежи

19.04.2017

Единен електронен достъп до данни за съществуваща телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи, ще бъде осигурен с проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Работата по него започва с подписването на договор за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ с финансиране от Оперативна програма “Добро управление“. Проектът е на стойност 1 998 668,00 лв. и се очаква за бъде изпълнен за 12 месеца.

Целта на проекта е намаляване на разходите за разгръщане на мрежите, създаване на актуална база-данни за съществуващите и планирани обекти, улесняване на административните процедури за разполагането на мрежите и по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

В рамките на проекта ще бъде създадена софтуерна платформа за обработка и графично представяне на данни. В нея ще бъде обобщена и съществуващата информация за планирани строежи на мрежовите оператори, както и образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове. Създадената база данни може бъде интегрирана с наличните бази в МТИТС – железопътна, пристанищна инфраструктура и други.

Ще бъдат разработени и внедрени два публични онлайн регистри. Първият е за планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура. Вторият регистър е за обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура.

В рамките на проекта, МТИТС ще разработи пет електронни административни услуги. Сред тях е попълване и подаване по електронен път на заявления, както и всички други документи към тях, необходими за издаването на разрешение за изграждане, разполагане, поддържане и подобряване на електронни съобщителни мрежи. Чрез регистъра ще се получава информация за хода на разглеждането на заявленията от компетентните органи.

Единната информационна точка ще даде възможност на българските мрежови оператори да се възползват от общата тенденция в Европа за стимулирането на новите форми на споделяне на инфраструктура.

Проектът има за цел да изпълни част от изискванията на Директива 2014/61/ЕС за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Нейният фокус е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи в Европейския съюз, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи.