Вие сте тук

Прекратява се процедурата за концесия на летище Пловдив

11.10.2018

По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, правителството прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив.

Процесът стартира с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г., като в рамките на процедурата правителството определи за концесионер Обединение (Консорциум) между „Хайнан” и „Пловдив Еърпорт Инвест”. В законоустановения срок, класираният на първо място участник информира за невъзможността да сключи концесионен договор.

Процедурата е открита и се развива при условията на отменения Закон за концесиите. Той определя, че концедентът – Министерският съвет, може да реши дали да предложи на класирания на второ място участник, да сключи договор. 

Налице са разлики и в предложения размер на концесионното плащане. Консорциумът между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест предлага фиксирана част на годишните концесионни плащания – 600 000 лева без ДДС, а Консорциум Летище Пловдив – 120 000 лева без ДДС.

В процеса на обсъждане, е взета предвид съществената разлика в офертите на участниците. Класираният на първо място кандидат – Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, за срока на концесията е предвидил инвестиции в размер на 79 083 000 евро без ДДС. Следващата оферта – на Консорциум Летище Пловдив, залага вложения в размер на 65 513 475 евро без ДДС.

Новият Закон за концесиите е приет след обявяването на концесията на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата, да бъде проведена при условията и по реда на сега действащия закон.