Вие сте тук

Информация за средства, изплатени по граждански договори до 30.09.2013 г.

03.12.2013

През 2013 година има действащи 98 граждански договора, като до 30 септември 2013 г. по тях са изплатени 310 472,20 лева.

1. По договори с експерти в Звеното за изпълнение и управление на проекта „Дунав мост II Видин – Калафат“ са изплатени 55% от горната сума, т.е. 170 963,80 лева.Министерският съвет с Решение № 198 от 12 април 2000 г. създава Управителен комитет за изграждане на нов мост на р. Дунав при Видин – Калафат. С решенията на Управителния комитет от 10.07.2000г. , от 21.12.2000г. и от 07.09.2000 г. са утвърдени членовете на Звеното за изпълнение и управление на Проекта. Това звено работи в съответствие с:

  • Разпоредбите на сключения между България и Европейската инвестиционна банка Финансов договор за финансирането на изграждането на втори комбиниран (пътен и жп) мост над р. Дунав между Видин и Калафат;
  • Одобрението на утвърдените за членове на Звеното за изпълнение и управление на Проекта  лица  от Европейската инвестиционна банка.

През 2001 г. беше сключен Рамков Договор между  Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), от една страна и членовете  на Звеното за изпълнение и управление на Проекта (ЗИУП), наречени “Изпълнители”, от друга страна.

През  годините, в които проектът за  изграждане на нов мост на р. Дунав е преминавал и навлизал в различни етапи, съставът на ЗИУП е бил допълван и разширяван.

През 2007 ЗИУП  открива свой офис и във  Видин.

На основание чл. 16, ал. 2 от Рамковия договор за създаване на екип за управление и изпълнение на проект „Изграждане на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, България и Калафат, Румъния” и за възлагане на управлението и изпълнението на проекта (Рамков договор)  с членовете на ЗИУП са сключвани  граждански  договори за изпълнение на поставените задачи , като рамковият  договор е допълван с Анекси № 1-11, подписани на 18 декември 2001г., 15 април 2004г., 10 ноември 2005 г., 13 април 2007 г., 14 септември 2007 г., 9 май 2008 г., 24 ноември 2009 г., 27.08. 2010 г., 04.11.2010 г., 01.09.2011 г. и 19.03.2012 г., с които  се променят състава и поставените задачи на Звеното  за изпълнение и управление на проекта;

Споразумение № 1 за допълнение на Рамковия договор е подписано на 17 август 2006 г. и в него се предвижда ЗИУП да представлява „Крайния бенефициент” (Министерството на транспорта) пред Изпълнителната агенция по ИСПА в структурата на Министерството на транспорта.

Средните месечни възнаграждения по граждански договори (ГД) на членовете на   ЗИУП за последните години са като следва:

Година

Брой на членовете на ЗИУП

Средни месечни възнаграждения по  ГД ( лева)

2013

12

1606

2012

10

1610

2011

11

1367

2010

12

1120

2009

13

1044

2008

11

1068

2007

9

992

2006

5

1021

2005

4

862

2004

4

862

2003

3

916

2002

4

833

2001

6

746

 

2. Средствата в размер на 21 819,40 лева ( 7% от всички разходи по тези договори) са изплатени от бюджета на МТИТС в следните две направления:

- 15 506.66 лева са платени по договори с 19 художника, свързани с маркоиздаването. Тази дейност е задължение на МТИТС и се изпълнява на принципа на аутсорсването. Република България, като страна-член на Всемирния пощенски съюз (ВПС) от 1879 г. прилага актовете на Съюза, които са въведени и в националното ни законодателство.

На основание чл. 13, т. 7, букви „б” и „в” от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) и във връзка с чл. 7, т. 9 и 10 от Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът осъществява дейности, свързани с издаването, пускането и изваждането от употреба на български пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати, както и с организиране и контролиране на дейността на националното маркохранилище и с международния обмен на пощенски марки.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в дейността си по издаването на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, се подпомага от Специализирания експертен съвет (СЕС) по маркоиздаване.

Разходите за възнагражденията на изработване на проектите на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати са за сметка на:

  • МТИТС - за изданията, включени в утвърдения годишен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
  • Лицата, направили предложения за допълнителни издания съгласно допустимия резерв, а също и извън предвидения в Плана резерв.

На основание на чл. 15 на Вътрешните правила за функциите и организацията на дейността на СЕС по маркоиздаване, съветът оценява представените от художниците проекти и определя конкретното възнаграждение на всеки изпълнител на художествени проекти. Конкретните граници на размера на възнагражденията за изработване на художествените проекти на пощенско-филателните издания са определени със Заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии съобщенията. Техническите, финансовите и другите изисквания, свързани с изработването на проекти на пощенско-филателни издания, се определят в съответните граждански договори между МТИТС и съответния изпълнител (художник). Такива договори се сключват за всяко едно пощенско-филателно издание, издавано и пускано в употреба от Министъра на транспорта, информационните технологии съобщенията.

- Останалата сума в размер на 6 312,74 лева е по договори с външни експерти, участващи в работата на Съвета по вписванията към МТИТС. В изпълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ) е създаден Съвета по вписванията, който е помощен колективен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със Заповед № РД-08-394/ 26.10.2009 г., изм.  със Заповед № РД-08-617/ 23.11.2010 г., изм. със Заповед № РД-08-42/28.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-08-268/10.06.2011 г., изм. със Заповед № РД-08-203/10.04.2012 г., изм. със Заповед № РД-08-750/ 20.12.2012 г., изм. със Заповед № РД-08-488/30.08.2013 г. на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията е определен и състава на Съвета по вписванията.

Членовете на Съвета по вписванията са технически експерти в областта на информационните технологии и съобщенията, както и юристи със задълбочени познания в областта на административното право и правните проблеми на информационните и комуникационните технологии.За участието си в работата на Съвета членовете получават възнаграждение, определено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цитираните по-горе заповеди.

Възнагражденията се изплащат след представяне на доклади за извършена работа за съответния период и след представяне на протоколи от проведени работни заседания, подписани от всички участници.

3. По сключени договори с външни специалисти и експерти за нуждите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.“ са изплатени 7 850 лева. Това са средства от самата оперативна програма, а не от бюджета на МТИТС. Предметът на тези договори се отнася за дейности, за които министерството не разполага с експерти (напр. експерти за оценка въздействието върху околната среда на конкретни пътни проекти и др.)

4. Със средства от Оперативна програма „Административен капацитет“, които не са от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, през 2013 година са изплатени 109 839 лева. Тази сума е натрупана за 11 месеца, т.е. от м. октомври 2012 г. до  м. август 2013 г.

От тази сума на външни експерти за изплатени 9 044 лева. Останалата част е изплатена на служители от МТИТС, които участват в изпълнението на 3 проекта по тази оперативна програма в извънработно време, а именно:

Първи проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“. Договорът с ОПАК за изпълнение на проекта е сключен на 07.09.2010 г. и приключва на 07.01.2014 г.

Втори проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни“.  Договорът с ОПАК за изпълнение на проекта е сключен на 07.09.2010 г. и приключи на 30.09.2013 г.

Трети проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство“. Договорът с ОПАК за изпълнение на проекта е сключен на 20.09.2011 г. и приключи на 20.08.2013 г.

За изпълнението на описаните договори са сключени граждански договори със служители на МТИТС. Екипите за управление на проектите са одобрени от ОПАК при кандидатстване на трите проекта за финансиране. Общият брой на служителите, работещи на граждански договори е 28.

За установяване на изработеното време по проектите, Изпълнителите по договорите представят ежемесечен отчет за отработеното време по проекта (timesheet), в който е отразено изработеното време и сумата, която следва да се изплати на лицата за отчетния период. Отчетите задължително се одобряват от ръководителите на проектите.

Възнагражденията на служителите от МТИТС са определени съгласно Указания на Ръководителя на УО на ОПАК за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“. Указанията са приети във връзка с прилагането на Методика за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения за служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, приета с Постановление № 330/05.12.2011 г. Приложение към тези указания е и образец на отчет за извършена работа по ОПАК (timesheet).

Средномесечното възнаграждение е 327 лева на служител. Най-високите месечни възнагражденияса изплатенина ръководител на проект в размер на 1 440 лева за м. март 2013 г. и на координатор на проект в размер на 1472 лв. за м. декември 2012 г.

Основанията за плащанията по тези договори към тези служители е и писмо № 04-04-17/26.06.2013 г. на председателя на Сметната палата.