Вие сте тук

Нови Регламенти относно насоките за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и относно създаването на Механизъм за свързване на Европа

На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС.

С този акт приключи процесът на преразглеждане на мрежата. Предвижда се тя да бъде изградена на две нива: основна мрежа (core network) – състои се от най-важните международни връзки, които следва да бъдат реализирани до 2030 г., и широобхватна мрежа (comprehensive network), която да осигури пълно покритие на територията на ЕС и достъп до всички региони и следва да бъде завършена до 2050 г. Двете нива на мрежата обхващат всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, морски и по вътрешните водни пътища, както и интермодалните възли.

Регламентът е в сила, считано от 21.12.2013 г.

На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван и Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010

С регламента се създава Механизъм за свързване на Европа, с който се определят условията, методите и процедурите за предоставяне на финансова помощ от Съюза за Трансевропейските мрежи с цел да се подкрепят проекти от общ интерес в секторите на транспортните, телекомуникационните и енергийните инфраструктури и да се използват потенциалните полезни взаимодействия между тези сектори. С него се установява разпределението на средствата, които да се предоставят по многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.

Регламентът се прилага от 01.01.2014 г.

Пълният текст на документите можете да намерите на следните електронни адреси:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:BG:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:BG:PDF