Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

В периода 17-19 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на коридорните форуми присъстващите бяха запознати с постигнатия напредък при изграждане на двата коридора, както и бяха представени разработените третите Работни планове. Представена беше и съвместната декларация на координаторите на TEN-T относно бъдещото развитие на мрежата.

В горепосочения период се проведе и дванадесетото заседание на Комитета по ТEN-T, срещи на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“ и работната група за железопътните гранични преходи към коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. Проведен беше и семинар за разрешителни и обществени консултации по трансгранични проекти от TEN-T.

Срещите попадат в обхвата на дейности 1 и 2 по проект № 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на задълженията по чл. 22 от Регламент 1316/2013” (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA03), по който МТИТС е бенефициент.