Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

В периода 20-22 ноември 2018 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридора „Рейнско-Дунавски“. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на заседанията беше предоставена информация за третата фаза на подготовка на коридорните проучвания, които ще послужат за основа на следващите работни планове, предвидени за публикуване през 2020 и 2022 г. Подчертани бяха четири съществени елемента – хармонизацията и координация на проучванията на всички коридори; актуализацията на списъка с проекти; мониторинга на проектите и включването на оценка на социално-икономическото въздействие. Беше направен и преглед на състоянието на ключовите индикатори за инфраструктурата по двата коридора.

Срещите попадат в обхвата на дейности 1 и 2 по проект № 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на задълженията по чл. 22 от Регламент 1316/2013” (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA03), по който МТИТС е бенефициент.