Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

В периода 19-21 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за икономическите аспекти на транспорта. Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

По време на заседанията беше предоставена информация за напредъка в изготвянето на нова версия на проучванията за коридорите и бяха обсъдени следващите стъпки от процеса на координирано изграждане на Трансевропейската транспортна мрежа. Ключов елемент продължава да бъде регулярната актуализация на съществуващите списъци с проекти, насочени към постигане на изискваните технически и оперативни параметри на инфраструктурата. Дискутирани бяха и възможностите за финансиране през следващия програмен период. Разгледани бяха конкретни проекти от гледна точка на социално-икономическо им въздействие и възможностите за подобряване на свързаността по море.

Срещите попадат в обхвата на дейности 1 и 2 по проект № 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на задълженията по чл. 22 от Регламент 1316/2013” (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA03), по който МТИТС е бенефициент.