Вие сте тук

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“

В периода 20-22 ноември 2019 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, хоризонталният приоритет „Морски магистрали“, както и среща на смесената работната група за пристанищата и вътрешните водни пътища към коридор „Рейнско-Дунавски“ и семинарза управление на проекти в областта на морските магистрали. На 26 ноември 2019 г., в гр. Рим, Италия, се проведе конференция, посветена на финансирането на проекти, допринасящи за развитие на морските магистрали.

Форумите се провеждат по инициатива на Европейската комисия и се председателстват от съответния коридорен координатор. Участие в тях вземат представители на министерствата на транспорта и инфраструктурните управители на държавите-членки по протежение на съответния коридор. От българска страна участие в мероприятията взеха експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

По време на заседанията беше предоставена информация за напредъка в изготвянето на нова версия на проучванията за коридорите и бяха обсъдени следващите стъпки от процеса на координирано изграждане на TEN-T. Ключов елемент продължава да бъде регулярната актуализация на съществуващите списъци с проекти, насочени към постигане на изискваните технически и оперативни параметри на инфраструктурата. Дискутирани бяха и възможностите за финансиране през следващия програмен период. Заседанията на форумите са последните преди публикуването на новото поколение работни планове за коридорите.

Очаква се през 2020 г. заседания на структурите на коридорите от основната TEN-T мрежа да се проведат през м. юни и м. ноември, а дните на TEN-T ще се проведат в периода 13-15 май в гр. Шибеник, Хърватия.

Срещите попадат в обхвата на дейности 1 и 2 по проект № 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на задълженията по чл. 22 от Регламент 1316/2013” (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA03), по който МТИТС е бенефициент.