Вие сте тук

Проект на Заповед за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе за 2017 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява всички заинтересовани лица, че се открива производство по издаване на заповед за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2017 г. Формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта е писмени предложения и възражения в съответствие с разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, които могат да бъдат подавани за срок от 1 месец, считано от датата на публикуването на настоящето съобщение.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

С проекта на заповед не се предвиждат промени в изискванията към превозвачите за участие в разпределението на разрешителните, както и в реда за разпределение и реда за контрол по използването и отчитането на разрешителните - те са запазват същите, каквито са били в предходните няколко години. За разлика от уредбата на разпределението за предходните години, в т. 13 от проекта на заповед за 2017 г. е предвидено, че за участие в разпределението на разрешителни, които са останали неразпределени и в преразпределението на разрешителни, които са разпределени, но не са получени, превозвачите следва да подадат заявление по образец и да отговарят на изискванията, предвидени в заповедта. Определянето на ред за кандидатстване в разпределението и преразпределението по т. 13 от заповедта има за цел прилагането на принципите на прозрачност и равнопоставеност между заинтересованите лица в процедурата за предоставяне на разрешителните.

Пълният текст на проекта на Заповед за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе за 2017 г. може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Емил Николов - началник на отдел в дирекция АП, ИА“АА“,
тел.: 02 9308801, 
e-mail: enikolov@rta.government.bg