Вие сте тук

Предстояща конференция на министрите на европейските страни в областта на медиите и информационното общество

На 7 и 8 ноември 2013 г. в Белград ще се състои конференция на високо равнище, на тема „Свободата на изразяване и демокрацията в цифровата епоха, възможности, права и отговорности”. Събитието се организира от Съвета на Европа с цел да насърчи диалога и сътрудничеството между европейските държави в областта на свободата на изразяване, медиите и управлението на Интернет.

Бързото развитие на новите информационни и комуникационни технологии изисква нови подходи и видове политики към многоизмерната и сложна медийна среда. Рисковете и предизвикателствата пред демокрацията, правата на човека и върховенството на закона в съвременния свят трябва да се решават с общи усилия и с участието на всички заинтересовани страни.

По време на конференцията ще бъде разпространен научен доклад за резултатите от работна среща, посветена на усъвършенстването на управлението на обществените електронни медии в новата информационна среда, проведена във Варшава през май 2013 г. Докладът обобщава предложенията на научни работници, практици, мениджъри и специалисти в областта на медиите и е достъпен в електронен формат на английски език на  http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/-esf-workshop.

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на Съвета на Европа, в Секцията по медии и информационно общество:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ и на сайта на конференцията: www.coe.int/confmedia2013