Вие сте тук

COVID-19, цифрови технологии и въздействие

21.04.2020

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения (МТИТС) получихме писма от граждани, които споделят своите притеснения от публични коментари за въздействието на 5G технологиите върху хората. В тази връзка подготвихме кратка информация за новото поколение мрежи и за стандартите за контрол на нивата на електромагнитно въздействие.

Цифровите технологиите са кислородна терапия за икономика по време на пандемия

Цифровите технологии позволяват на много хора да работят и учат дистанционно, да останат информирани и да подържат контакти с външният свят в моменти на извънредни обстоятелства като разпространението на вируса COVID-19.

По данни на телекомуникационните оператори, от началото на мерките за социална изолация, почти 200 хиляди българи учат или работят от дома. Над 10 процента се е увеличило ползването на интернет в жилищните райони. Почти 35 процента е нараснал обемът на данни, които се разменят по мобилни телефони. Интернет трафикът като цяло е с ръст над 34 процента.

Осигуряването на качествена услуга в условията на увеличен трафик, извежда телекомуникационния бранш на първа линия в усилията за поддържане на икономическата активност, за осигуряване на качествено образование и услуги за гражданите.

5G технологии

5G e пореден етап от развитието на безжичните технологии. За разлика от съществуващите 3G и 4G, новата технология е насочена най-вече към осигуряване на комуникация човек–машина и машина–машина. По този начин се отговаря на новите тенденциите в индустрията за ускоряване на цифрова трансформация чрез повсеместно ползване на Интернет на нещата (IoT), големите данни, изкуствения интелект (AI) и облачните изчисления. По този начин се създават нови работни места, повишава се производителността, ефективността на ресурсите и устойчивостта на икономиката.

В приложното поле на новата технология освен индустрията, попадат и обществените сектори като електронното управление, електронното образование и електронното здравеопазване.

С повсеместното навлизане на технологии, основани на използването на електромагнитни вълни, логично се поставя въпросът за влиянието им върху здравето на хората. Тази тема е във фокуса на правителствата и на международните организации.

Световната здравна организация съветва да се спазват граничните стойности, определени от Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) и публикувани в Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (0Hz – 300GHz).

Научният комитет по здравни, екологични и възникващи рискове на ЕС има постоянен мандат от Европейската комисия да предоставя независими научни доказателства във връзка с възникването на рискове за здравето, които могат да бъдат свързани с излагане на електромагнитни полета. Комитетът е изготвил до момента пет становища. В тях са потвърждава, че излагането на електромагнитни полета не представлява риск за здравето, когато те остават под границите, определени от Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета.

В България се прилагат едни най-високите изисквания в Европа към потенциалните вредни излъчвания. Пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии са между 45 и 100 пъти по-строги от препоръчителните показатели, определени от Международната комисия за защита от нейонизираща радиация и Научния комитет по здравни, екологични и възникващи рискове. Независимо от технологичните промени, стриктните норми по отношение на излъчващите телекомуникационни съоръжения в България не са променяни от 1991 г. Тези стандарти са приложими и по отношение на изграждането на 5G мрежи.

В България се обръща сериозно внимание на защитата на живота от електромагнитните полета, които в съвременното общество са навсякъде около нас и се излъчват от всички електрически уреди и апарати.

Защитата на здравето и живота е първостепенен приоритет за институциите в България. В тази връзка МТИТС следи много внимателно научните изследвания и проучвания, свързани с 5G, както на европейско, така и на световно ниво, за да да предприема адекватни мерки, в рамките на своите правомощия.