Вие сте тук

Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг

лого
21.06.2016

На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг (виж приложенията по-долу). Това предложение отразява проведения задълбочен преглед на пазарите на едро за роуминг от страна на Европейската комисия (ЕК) и е в съответствие с мандата, даден от съзаконодателите в Регламент 2015/2120 (известен също като регламент за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги - TSM Regulation), който беше приет през месец октомври 2015 г. и влезе в сила от 29 ноември 2015г.

Регламент 2015/2120 изисква премахване на надценките на цените на дребно в рамките на ЕС от 15 юни 2017 г. (въвеждане на режим Roam Like At Home – RLAH).

Според проведените от ЕК консултации пазарът на едро за роуминг в рамките на ЕС, при така установената регулаторна среда, не функционира по подходящ начин, поради което се налага да бъдат предприети допълнителни мерки, с които да бъде възможно въвеждане на RLAH.

В оценката на въздействие, която придружава предложението, са разгледани възможните варианти, с които да бъдат постигнати целите, залегнали в Регламент 531/2012 изменен с регламент 2015/2120. Отчита се необходимостта да бъде осигурена възможност доставчиците на роуминг да могат да си възстановят всички разходи при предоставяне на регулирани роуминг услуги, включително съвместни и общи разходи.

Работата по предложението се очаква да завърши до началото на 2017 г., така че от 15 юни 2017 г. да стане реалност премахването на допълнителните такси за роуминг на дребно в страните от ЕС.