Вие сте тук

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ГЛАСОВИ ПОВИКВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕВРОТАРИФИТЕ)

14.08.2019

На 26 юли 2019 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в Европейския съюз (ЕС) (евротарифите).

Целта на общественото допитване е да се потърси мнението на заинтересованите страни относно аспектите на политиката и изпълнението във връзка с евротарифите, за да се гарантира последователно, предвидимо, ефикасно и прозрачно изпълнение.

Европейската комисия очаква в консултацията да се включат с приноси и да дадат своите становища доставчиците на електронни съобщителни услуги, включително браншовите сдружения и асоциации, националните регулаторни органи (НРО), включително ОЕРЕС, правителствата и други компетентни органи, сдружения на потребителите, гражданите, включително организации на гражданското общество, консултантски дружества, мозъчни тръстове и академичните среди.

Допълнителна информация относно стартиралата консултация е предоставена на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_bg

Въпросникът може да бъде попълнен онлайн на следния уеб адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eurorates_public_consultation_2019?surveylanguage=bg

Ако не можете да попълните онлайн въпросника, можете да пишете на електронен адрес: Agustin.DIAZ-PINES@ec.europa.eu

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате Вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

От съображения за прозрачност, желателно е организациите и предприятията, които участват в обществената консултация да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Когато провежда обществени консултации, се придържа към политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС въз основа на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. 

Консултацията е със срок до 08 ноември 2019 г. (полунощ, брюкселско време).