Вие сте тук

Европейската комисия стартира обществена консултация за междинна оценка на програмата за решения за оперативна съвместимост за администрациите, предприятията и гражданите (ISA2)

20.12.2018

На 7 декември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация за междинна оценка на програмата за решения за оперативна съвместимост за администрациите, предприятията и гражданите (ISA2).

Целта на общественото допитване е да събере мненията на заинтересованите страни относно постиженията на ISA2. Събраната информация ще бъде използвана при междинната оценка на програмата.

Решение (ЕС) 2015/2240 изисква до 30 септември 2019 г. да бъде направена независима междинна оценка на програмата ISA2. Съгласно изготвената от Генерална дирекция „Информатика“ на ЕК пътна карта за оценка, тази средносрочна оценка има за цел да оцени до каква степен програмата е изпълнила програмата от началото й (2016) досега и дали нейното съществуване продължава да бъде оправдано от гледна точка на ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност, добавена стойност за ЕС, полезност и устойчивост. Освен това резултатите от оценката ще бъдат използвани за подобряване на изпълнението на ISA2 и на евентуалните й приемни програми, като по този начин ще донесат по-голяма полза на заинтересованите страни.

Европейският съюз се ангажира да пази вашите лични данни. При провеждането на обществени консултации се придържа към политиката за „защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Общността“ въз основа на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно обработката на лични данни от институции на ЕС.

Европейската комисия очаква в консултацията да се включат с приноси и да дадат своите коментари и становища гражданите, предприятията, асоциации, представляващи предприятията или професионалисти, асоциации, представляващи потребителите или гражданското общество и  публичните администрации.

Допълнителна информация, относно стартиралата обществена консултация е предоставена на следния уеб адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206/public-consultation_en

Заинтересованите лица могат да участват в обществената консултация, като попълнят онлайн въпросника на уеб адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/isa2interimevaluation2019?surveylanguage=en

Ако не можете да използвате онлайн въпросника, може да използвате за връзка следния е-мейл адрес: Zsofia.SZIRANYI@ec.europa.eu  

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате Вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

От съображения за прозрачност организациите и предприятията, които участват в обществени консултации, се приканват да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Консултацията е със срок до 01 март 2019 г.