Вие сте тук

Обява за анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2020 г.

10.12.2019

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2020 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

 • „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
 • „Великден“, състоящо се от илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат;

Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва и с повече от един проект по съответната тема.

Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, да не копират или напомнят съществуващи издания по съответните теми. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на съответното издание, така и със следните изисквания:

1. За пощенската марка:

1.1. Размер: 32,5/43 мм или 29/39 мм, или 29/44 мм, или 29/54 мм;

1.2. Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 2,75 лв.; тема на изданието - „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации “,

1.3. Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1;

Пример 1

Пример 2

2. За илюстрования пощенски плик:

2.1. Размер на илюстрацията: до 55/70 мм.

2.2. Илюстрацията трябва да бъде разположена на разстояние 15 мм отдолу и отстрани на макета.

2.3. Проектът на плик да бъде представен в мащаб 1:1

Пример 3

Пример 4

3. За специалния пощенски печат:

3.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;

3.2. Размер – до 36 мм;

3.3. Задължителни текстове:  Темата на изданията, съответно „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации“; „Великден“ и „1000 София 00.00.2020“;

3.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.

Пример 5

Пример 6

Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17:30 часа на 10.02.2020 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 10.02.2020 г. Проектите, заедно с краткото описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис: „За конкурса на тема „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации“ или „За конкурса на тема „Великден“. В него трябва да бъде вложен и друг малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява.

Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.

Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички членове на Съвета имат по един глас, с изключение на представителите от сферата на изобразителното изкуство, които имат по два гласа. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. За всяка една от обявените теми журито ще излъчи само един победител, с който ще бъде установена връзка.

Журирането ще се проведе в два етапа:

I етап:

На 18.02.2020 г. журито ще отваря големите пликове и ще номинира три проекта от всяка една тема, които се публикуват на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Малките пликове на проектите няма да бъдат отваряни при първия етап на журиране.

II етап:

На 25.02.2020 г. от 14 часа в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7 журито ще гласува открито и ще определи победителите от номинираните в двата конкурса. Проектите на всички участници в конкурса ще бъдат изложени в клуба на Софийското филателно дружество, а малките пликове към тях ще бъдат публично отворени. Достъпът е свободен за всички желаещи да присъстват на събитието.

Решенията на журито са окончателни.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на художествената идея или концепция с изразителен творчески подход при интерпретирането на темата;
 • Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;
 • Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;
 • Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;
 • Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;
 • Балансирано взаимодействие между пощенската марка и специалния пощенски печат, както и между илюстрования пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специалния пощенски печат.

Награда: На победителя в конкурса по съответната тема ще бъде предложено да сключи договор с организатора.

Авторите на проектите, класирани на второ и трето място в двата конкурса ще получат материална награда – класьор с пощенски марки.

Допълнителна информация:

 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще сключи индивидуални договори с авторите на премираните проекти, с които възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на съответните теми – „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации“ и „ Великден“.
 • За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема, съответно „75 години от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на Българя в Организацията на обединените нации“ – една пощенска марка и специален пощенски печат и „Великден“ – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат, победителят в конкурса трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на съвета и да представи коригирани проекти в определения му срок;
 • Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Лица за контакти:

Пламен Стоянов – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел.: 02/9409 275,
e-mail: pstoyanov@mtic.governmеnt.bg.

Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел.: 02/9409 265,
e-mail: vmitova@mtic.governmеnt.bg;

Прикачен файлРазмер
Файл Декларация17.98 KB