Вие сте тук

Обява за конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2019 г.

05.02.2019

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2019 г.:

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

  • „50 години от стъпването на човек на Луната“, състоящо се от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат;
  • „Коледа 2019“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
  • „Български народни носии“, състоящо се от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва и по трите обявени теми само с един проект по съответната тема.

Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски, да не копират или напомнят съществуващи издания на съответните теми. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на съответното издание, така и със следните изисквания:

1. За пощенската марка:

1.1. Размер без перфорация: 28,5/39 мм или 25/35 мм или 25/40 мм  или 25/45 или 25/50 мм;

1.2. Размер с перфорация: 32,5/43 мм или 29/39 мм или 29/44 мм или 29/54 мм;

1.3. Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 0,00 лв.; тема на изданието - „Коледа 2019”;

1.4. Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 3:1 и 1:1;

1.5. Полиграфическите изисквания:

▪ CMYK цветови режим или до 4 бъркани цвята;

▪ Растерните изображения да са с разделителна способност 300 dpi;

▪ Шрифтовете да бъдат превърнати в криви.

Пример 1

Пример 2

2. За пощенската марка в блок:

2.1. За пощенската марка:

2.1.1. Размер без перфорация: 28,5/39 мм или 25/35 мм или 25/40 мм или 25/50 мм или 39/49 мм;

2.1.2. Размер с перфорация: 32,5/43 мм или 29/39 мм или 29/44 мм или 29/54 или 43/53 мм;

2.1.3. Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 0,00 лв.; темата на изданието, съответно - „50 години от стъпването на човек на Луната“; „Български народни носии”;

2.1.4. Проектът на пощенската марка в блок да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1;

2.1.5. Полиграфическите изисквания:

▪ CMYK цветови режим или до 4 бъркани цвята;

▪ Растерните изображения да са с разделителна способност 300 dpi;

▪ Шрифтовете да бъдат превърнати в криви.

2.2. За блока:

2.2.1. Размерът на блока по дългата страна на марката може да бъде най-много 89 мм. Изключение се прави при: размер на марките в блок 25/50 мм – до 105 мм. Другата страна на блока няма фиксиран размер. Следва да се има в предвид че това е необрязаният формат на блока. За окончателното оформление на блока се извършва обрязване от всички страни по 2 мм.

2.2.2. От перфорацията на марката в блока до края на обрязания формат трябва да има най-малко 5 мм.

Пример 1

Пример 2

3. За специалния пощенски печат:

3.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;

3.2. Размер 30-36 мм;

3.3. Задължителни текстове:  Темата на изданията, съответно „50 години от стъпването на човек на Луната“;  „Коледа 2019“; „Български народни носии” и „1000 София 00.00.2019“;

3.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 3:1 и 1:1.

Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17,30 часа на 31.05.2019 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 31.05.2019 г. Проектите, заедно с краткото описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис, съответно: „За конкурса на тема „50 години от стъпването на човек на Луната“ или „За конкурса на тема „Коледа 2019“, или „За конкурса на тема „Български народни носии“. В него трябва да бъде вложен и друг малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява.

Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.

Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. За всяка една от обявените теми журито ще излъчи само един победител, с който ще бъде установена връзка. Малките пликове на непремираните проекти няма да бъдат отваряни. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни.

Победителите и в трите конкурса ще бъдат обявени на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на 05.06.2019 г.

Критерии за оценка:

▪ Оригиналност на художествената идея или концепция с изразителен творчески подход при интерпретирането на темата;

▪ Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;

▪ Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;

▪ Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;

▪ Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;

▪ Балансирано взаимодействие между пощенската марка, пощенската марка в блок и специалния пощенски печат;

▪ Полиграфическа осъществимост на проекта, съобразен с изискванията по т. 1.5.

Награда: На победителя в конкурса по съответната тема ще бъде предложено да сключи договор с организатора.

Допълнителна информация:

  • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще сключи договор с авторите на премираните проекти, с които възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на съответните теми – „50 години от стъпването на човек на Луната; „Коледа 2019“; „Български народни носии“.
  • За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема, съответно „50 години от стъпването на човек на Луната“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат; „Коледа 2019“ – една пощенска марка и специален пощенски печат; „Български народни носии“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат, победителят в конкурса трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на съвета и да представи коригирани проекти в определения му срок;
  • На 07.06.2019 г., 14 часа проектите на всички участници в конкурса ще бъдат изложени в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7, а малките пликове към тях ще бъдат публично отворени. Достъпът е свободен за всички желаещи да присъстват на събитието;
  • Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Лица за контакти:

Пламен Стоянов – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел.: 02/9409 275,
e-mail: pstoyanov@mtic.governmеnt.bg.

Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел.: 02/9409 265,
e-mail: vmitova@mtic.governmеnt.bg;

Прикачен файлРазмер
Файл Обява за конкурс26.26 KB