Вие сте тук

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО(Регламент за неприкосновеността и електронните съобщения)

24.01.2017

На 10 януари 2017 г. Европейската комисия представи предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността и електронните съобщения). Документите са налични както на интернет страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications, така и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целта на новото законодателство, предлагано от Комисията, е да се осигури по-добра защита на неприкосновеността на личния живот в електронните съобщения, като същевременно се открият нови възможности за стопанска дейност.

Предложените мерки са насочени към актуализиране на сега действащите правила, като обхватът им се разширява и включа всички доставчици на електронни съобщителни услуги, в т.ч., WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Проектът предвижда еднакви правила по отношение на нивото на поверителност на съдържанието, подобно на изискваното от телекомуникационните предприятия. Те имат също така за цел създаването на нови възможности за обработка на данни и укрепването на доверието и сигурността в цифровия единен пазар - ключова цел на стратегията за цифров единен пазар. Предвижда се, също така, правилата за защита на електронните съобщения да бъдат еднакви както за бизнеса, така и за гражданите.

Проектът на регламент предвижда опростени правила относно „бисквитките“: Предвижда се рационализиране на т. нар. „разпоредба за бисквитките“, която доведе до претоварване с искания за съгласие интернет потребителите. Новите правила ще осигурят на потребителите повече контрол над техните настройки, като им предоставят лесен начин да приемат или отхвърлят проследяването на „бисквитките“ и други идентификатори в случай на риск за правото на неприкосновеност на личния живот. В предложението се пояснява, че няма да се изисква съгласие за „бисквитките“, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот, а служат за улесняване на интернет потребителите (например запомняне на историята на кошницата с покупки). За „бисквитките“, пращани от даден посетен уебсайт с цел преброяване на посетителите на уебсайта, вече няма да се изисква съгласието на потребителя.

Друг важен аспект от предложението е защитата срещу спам: забраняват се нежеланите електронни съобщения под каквато и да е форма - например електронни писма, кратки текстови съобщения (SMS) и, по принцип, телефонни обаждания, ако потребителите не са дали съответното съгласие. Държавите членки могат да изберат вариант, който дава на потребителите право да възразят срещу получаването на гласови обаждания с цел пазарно проучване - например като регистрират номера си в забранен за обаждане списък. При извършването на пазарни проучвания по телефона номерът на извършващия проучването трябва да бъде видим или да се използва специален префикс, който да показва, че става въпрос за пазарно проучване.

Предвижда се и по-ефективно правоприлагане: За прилагането на правилата за поверителност в регламента ще отговарят националните органи за защита на данните.

В същото време предложението осигурява съответствие между правилата за електронните съобщения и новите стандарти в Общия регламент на ЕС относно защитата на данните. Комисията също така предлага нови правила, гарантиращи, че когато институциите и органите на ЕС обработват лични данни, правото на неприкосновеност на личния живот се ползва със същата защита като тази, осигурена от държавите членки по силата на Общия регламент за защита на данните, и определя стратегически подход към въпросите, свързани с международното предаване на лични данни.

В тази връзка, и за целите на подготовката на проект на национална позиция на Република България по този въпрос, моля за Вашите коментари или предложения в срок до 15 февруари 2017 г.