Вие сте тук

Изготвен е проект на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

10.07.2020

С Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. са одобрени визията, целите и приоритетите на Национална програма за развитие България 2030 (НПР България 2030), като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е определено за водещо ведомство за Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ и Приоритет 8 „Цифрова свързаност“.

МТИТС представи за обществено обсъждане проект на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“, изготвен от междуведомствена работна група.

Усилията ще са концентрирани в подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и неговото активно използване от населението и бизнеса, както и в развитието на високоскоростния мобилен интернет в страната. Цифровата свързаност е заложена като ядро на цифровата трансформация. Разширяването на достъпа до високоскоростен интернет в селските райони ще е важна предпоставка за развитието на проекти за умно и устойчиво земеделие, стимулирайки местната икономика и подобрявайки качеството на живота посредством предоставянето на достъп до ново поколение публични и частни цифрови услуги.

Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ и Цел 9 „Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на устойчива индустриализация иновации и укрепване на иновациите“  от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Електронен адрес за изпращане на становища, бележки и предложения: EkipEIT@mtitc.government.bg.

Националната програма за развитие България 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. Програмата включва детайлизирани стратегии по приоритетите, в т.ч. Приоритет 8 „Цифрова Свързаност“.