Вие сте тук

Министерският съвет прие мерки за извършването на преглед и анализ на електронните съобщителни мрежи, собственост на изпълнителната власт и публичните предприятия

07.08.2020

С Решение № 558 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са одобрени мерки за извършване на преглед и анализ на наличността и капацитета на електронни съобщителни мрежи, собственост на изпълнителната власт и на публични предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия. Прегледът и анализът, със съответните предложения, ще бъдат извършени от междуведомствена работна група. 

В страната са изградени близо 8000 км оптична инфраструктура за нуждите на държавната администрация като е осигурена свързаност за над 100 общински центъра. Свързването на държавните и публичните институции е предпоставка за развитието и достъпа до онлайн услуги на местните институции. В същото време то създава и повече  възможности за хората, живеещи в селски райони чрез  преодоляване на тенденциите за изолиране на това население от социалния и културния живот на страната. Същевременно редица органи на изпълнителната власт и публични предприятия разполагат със собствена инфраструктура или оптични мрежи, които се използват само за собствени нужди или не се използват с пълния им капацитет. Използването на съществуващата пасивна инфраструктура, както и капацитета на съществуващите мрежи може драстично да намали разходите и да осигури качествена свързаност не само за публичните органи, но и за населението и бизнеса, ако се осигури достъп на операторите до неизползвания капацитет.

От съществено значение е в действащата нормативна уредба и в оперативните програми да залегнат изисквания, съгласно които при проектиране, строителство, ремонт и реконструкции на пътна инфраструктура да може да се извършва паралелно  полагане на пасивни и активни елементи на електронни съобщителни мрежи.

В тази връзка е необходимо да се анализира необходимостта от промяна на правната уредба за  изискванията при проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна инфраструктура, с оглед изграждане защитни тръби и кабелни шахти и да се създадат условия за предоставянето им за съвместно разполагане на електронни съобщителни мрежи.