Вие сте тук

Отворен конкурс за пилотен проект „Включваща достъпност до интернет за хора с когнитивни увреждания“ (Web inclusiveness: access for all)

Отворен конкурс за пилотен проект „Включваща достъпност до интернет за хора с когнитивни увреждания“ (Web inclusiveness: access for all)

На 2 юни 2020 г. Европейската комисия отвори конкурс за представяне на предложения за пилотен проект „Включваща достъпност до интернет за хора с когнитивни увреждания“ (Web inclusiveness: access for all). Краен срок за кандидатстване – 15 юли 2020 г.

Обхват:

На 20 април 2020 г. Европейската комисия прие работна програма за 2020 г. за финансиране на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на „Мрежи, съдържание и технологии“ .

Аутизмът, дислексията, деменцията, образователните и когнитивни увреждания засягат значителен брой граждани на ЕС. С ускоряването на цифровата трансформация на обществото и икономиката и с придвижването на повече аспекти от личния и професионалния ни живот към онлайн средата, както се вижда от настоящата пандемия, равният достъп до цифровата среда за тези хора е още по-важен.

Когнитивните увреждания могат да повлияят на възприятието, паметта, вниманието, ориентацията, решаването на проблеми, комуникацията и разбирането.

Потребителите с когнитивни увреждания могат да се борят със сложни, многоетапни процеси, попълване на формуляри или намиране на съдържанието или характеристиката, от които се нуждаят. Потребителите с нарушена краткосрочна памет, например, е малко вероятно да могат да запомнят пароли.

Потребителите, които имат проблеми със запазването или възстановяването на фокуса, могат да се окажат трудни за завършване на задачи, ако са разсеяни или прекъснати, докато потребителите, които намират за предизвикателство да обработват сложна информация, може да не се справят със съдържанието на дълги уеб страници.

Потребителите с увреждания, свързани с езика, може да не разбират сложно съдържание или инструкции, а тези с дискалкулия може да не могат правилно да интерпретират цифрови референции като проценти или десетични числа.

Когато използват търговски услуги онлайн, потребителите с когнитивни увреждания са изложени на риск от сключване на договори, които не разбират или не могат да изпълнят, тъй като не могат да използват или не могат да си позволят услугите, от които се нуждаят. Те също така могат да се борят с онлайн платежни системи, използвани в електронната търговия.

Като улесняват например изпълнителните функции, придобиването на знания, възприемането и разбирането, инструментите за подобряване на когнитивната достъпност предоставят на потребителите с когнитивни увреждания възможности за преодоляване на бариерите, пред които често се изправят онлайн, като по този начин им позволяват да взаимодействат с цифрово съдържание и да обработват информация с по-голяма лекота.

Такива инструменти са необходими за допълване на работата по достъпността на уебсайтовете за лица с физически увреждания и за изпълнение на съответните ангажименти по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, Директивата за достъпността на уебсайтовете и Европейския акт за достъпност.

Целта на пилотните проекти в рамките на настоящия конкурс е да се насърчи разработването на инструменти за подкрепа на независимия и приобщаващ достъп до онлайн съдържание и услуги, включително транзакции на потребителите, за лица с когнитивни увреждания, за да се изпълнят ангажиментите по гореизброените документи. Тези инструменти ще са от полза за всички потребители, включително засегнатите уязвими граждани, напр. от претоварване с информация, прекомерна доверчивост, психосоциални увреждания или старост.

По-специално предложенията трябва да се справят с общите предизвикателства, свързани с достъпността, с които се сблъскват лица с когнитивни увреждания на уебсайтове или мобилни приложения, като например

 • подписване или завършване на процесите за автентикация;
 • въвеждане на данни или попълване на формуляри, избягване и коригиране на грешки;
 • изпълнение на многоетапни задачи;
 • използване на сложни интерфейси и сложни навигационни модели;
 • обработване на информация, избягване на когнитивно претоварване;
 • фокусиране върху задачата, ограничаване на прекъсванията, напомняния и промени в съдържанието;
 • спиране на анимации и видеоклипове или аудиозаписи за автоматично възпроизвеждане;
 • разбиране на текст и графики;
 • идентифициране на ключови точки от дълги или тежки текстови страници;
 • тълкуване и обработване на цифрова информация, включително управление на датите;
 • намиране на информация;
 • следване на инструкциите;
 • търсене на помощ или подкрепа.

Ще бъде даден приоритет на предложенията, насочени към повечето или всички от горепосочените предизвикателства, свързани с достъпността.

Пилотните проекти могат също така да предложат опростяване или адаптиране на инструментите за уеб-разрешаване, които лица с когнитивни увреждания биха могли да използват за създаване на онлайн съдържание.

Съответната информация може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cogn-2020.