Вие сте тук

Приети са актуализиран план за широколентова инфраструктура „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения

07.08.2020

С Решение № 555 и Решение № 556 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са приети актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България.

Актуализираният план очертава стъпките за осигуряване на цифрова инфраструктура за предоставяне на разнообразни услуги. Мерките предвиждат подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и развитие на високоскоростния мобилен интернет в страната. От ключово значение за цифровизацията на българската икономика и обществени услуги ще бъдат инвестициите за въвеждане на мобилни мрежи от пето поколение. В плана е посочена необходимостта от целенасочени инвестиции в технологично развитие, завършване на необходимата инфраструктура и гарантирана мрежова и информационна сигурност.

Като основни приоритетни области в плана са включени:

1.  Свръхвисокоскоростна инфраструктура – създаване на условия за разгръщане на мрежи с много голям капацитет;

2.  Широколентова инфраструктура – ускорено изграждане на широколентова инфраструктура, вкл. за нуждите на държавната администрация;

3.  Ефективно използване на радиочестотния спектър – създаване на условия за

изграждане на мрежи от ново поколение;

4.  Подобряване на покритието в населени места, разположени  в периферни, слабо населени и селски райони;

5.  Насърчаване на използването на цифрови технологии чрез осигуряване на безплатен достъп до интернет;

6.  Сигурност на мрежите.

Актуализираната политика в областта на електронните съобщения има за цел да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги чрез създаване на условия за развитие на конкурентен пазар като част от вътрешния пазар в ЕС. Приоритет е разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение, ефективна и устойчива конкуренция, сигурност на мрежите и услугите, както и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до услугите на хората с увреждания.

Документите ще намерите в приложение: