Вие сте тук

Проведе се Годишната конференция на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп

30.09.2019

На 26 септември 2019 г. в Брюксел се проведе Годишната конференция на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп (BCO). 

Събитието бе открито от Фил Хоган, комисар по Земеделие и развитие на селските райони. В своето изказване, комисарят изрази задоволството си от постигнатите резултати за последните две години, и по-конкретно за стремглаво нарасналия брой служби в областта на широколентовия достъп, а именно от 15 на 123. „Важно е всички държави членки да насърчават и улесняват създаването на тези служби на регионално равнище, за да се предоставят съвети и информация на гражданите, които се нуждаят най-много, в селските и отдалечените райони.“, което е основен фактор за преодоляване на цифровото разделение. Зад постигнатите резултатите стои усиленият труд на BCO, както и конкретните инициативи, насочени към осигуряване на високоскоростна връзка с интернет в селските райони. Българската компетентна служба бе отличена за популяризирането и координацията на инициативата за изграждане на безплатен обществен безжичен достъп до интернет WiFi4EU, и по-конкретно за оказаното съдействие и подкрепа на общините за участието им в нея. 70 % от българските общини са спечелили ваучер по инициативата, което нарежда страната ни на 1-во място в ЕС. На 20 септември приключи третият конкурс от инициатива и предстои обявяването на резултатите от него. 

Европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп ще продължат своята работа и усилия за преодоляване на цифровото разделение и за разширяване на разполагането на широколентови мрежи за постигането на целите на Цифровия единен пазар до 2020 г. Особен акцент бе поставен на ролята на службите за успешния старт на Механизма за свързване на Европа 2 (CEF 2), който предвижда бюджет от 3 милиарда евро за седемгодишния период 2021 - 2027 г. в различни приоритетни области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. Тези инвестиции са от решаващо значение за цифровата трансформация на Европа, в това число развитие на 5G коридори покрай транспортни трасета, гигабит свързаност за социално-икономически двигатели, развиване на интелигентни общности, както и на ключови мрежи от стратегическа важност.

На конференцията представители на Европейската комисия (ЕК) дадоха подробна информация за предстоящите планове за финансиране в широколентови инфраструктура след 2020 г., както и постигнати резултати от прилагането на Плана за действие за широколентов достъп до интернет в селските райони.

По време на събитието се проведоха семинари за картографиране, за преодоляване на финансовия дефицит, представени бяха примери от оператори, предоставящи услуги на едро и граждански инициативи, както и бе предоставена възможност за неформална дискусия между участниците. По време на последната сесия, заинтересованите страни получиха насоки относно картографирането на качеството на услугата (QoS) и условията за картографиране на широколентов достъп. Държави, които имат успешни проекти за развитие на широколентов достъп представиха своя опит и обсъдиха най-често срещаните проблеми.

Отдел „Широколентови технологии и приложения“ в дирекция „Информационни технологии“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да изпълнява своите функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) и да подпомага и консултира всички заинтересовани страни, в това число институциите и големите телекомуникационни оператори, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп.