Вие сте тук

Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 24.04.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 8 от 30.01.2015 г., в сила от 30.01.2015 г.