Вие сте тук

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 67 от 18.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 3.01.2017 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр.

Утвърдено с Решение № 944 от 10.11.2016 г. на Министерския съвет. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 16.12.2016 г.

 Правителството на Република България и правителството на Република Косово се съгласиха на следните изменения на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари:

 Член 1 Член 1, точка 1 се изменя, както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г.
21.11.2016

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн.,ДВ,бр.42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп.,бр.38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм.,бр.44 от 30.05.2006 г., изм. и доп.,бр.4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г.,бр.97 от 11.11.2008 г.,бр.18 от 5.03.2010 г., изм.,бр.50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп.,бр.33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,бр.80 от 14.10.2011 г.,бр.95 от 4.12.2012г.,бр.31 от 4.04.2014 г.,бр.70 от 11.09.2015 г.,бр.64 от 16.08.2016 г., изм.,бр.91 от 18.11.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 4.04.2014 г., изм., бр. 17 от 6.03.2015 г., бр. 98 от 8.12.2017 г., изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 24.04.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 8 от 30.01.2015 г., в сила от 30.01.2015 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 3.10.2003 г., изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2006 г., бр. 77 от 25.09.2007 г., изм., бр. 93 от 28.10.2008 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 7 от 26.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2003 г., изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 87 от 27.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., в сила от 21.05.2010 г.

Издадена от министъра на транспорта и министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 2 от 7.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 1.07.2000 г., бр. 9 от 30.01.2001 г., бр. 16 от 12.02.2002 г., в сила от 26.12.2001 г., бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., бр. 17 от 2.03.2004 г., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., бр. 46 от 6.06.2006 г.; изм. с Решение № 6880 от 2.07.2007 г. на ВАС на РБ - бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., изм., бр. 39 от 12.05.2006 г., в сила от 24.01.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г.

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Автомобилен транспорт