Вие сте тук

СПОРАЗУМЕНИЕ за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните техноло

СПОРАЗУМЕНИЕ за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и "Дирекция по международно публично право" към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария

Одобрено с РМС № 687 от 18.08.2016 г. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 24.11.2016 г.

 Това Споразумение е съставено съгласно параграф 1.2 на Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е изменена (Конвенция "STCW"), и раздел А-I/10 от Кодекса STCW между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представляваща правителството на Република България, и "Дирекция по международно публично право" към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария, представляваща Швейцарския федерален съвет.

 Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и "Дирекция по международно публично право" към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария, наричани по-долу страните, се споразумяха, без това да накърнява националното им законодателство и в съответствие с изискванията на Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена (наричана по-долу Конвенция STCW), и съответните разпоредби на Кодекса към Конвенцията (наричан по-долу Кодекс STCW), както следва:

 1. За целите на това Споразумение:

 – терминът "Издаваща страна" означава Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България;

 – терминът "Администрация" означава Швейцарска служба по морско корабоплаване към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария, националната администрация, отговорна за прилагането на STCW Конвенцията в Швейцария.

 2. Издаваща страна е страната, чиито национални свидетелства се признават чрез потвърждение, а администрацията е страната, която издава потвърждението за признаване на свидетелство.

 3. Издаващата страна ще:

 a. предоставя на администрацията информация за договореностите за подготовка и освидетелстване на морските лица в Република България при поискване, като гарантира, че подготовката и оценяването на морските лица в съответствие с изискванията на Конвенцията STCW е администрирана и контролирана в съответствие с разпоредбите на Раздел A-I/6 на Кодекса STCW и че лицата, отговорни за подготовката и оценяването на морските лица, притежават подходяща квалификация, съответстваща на разпоредбите на Раздел A-I/6 на Кодекса STCW;

 б. осигурява възможност на администрацията да предприема периодични проверки на одобрените тренировъчни съоръжения и процедурите при поискване в съответствие с параграф 1.1 на Правило I/10 на Конвенция STCW, както и да осигурява достъп до резултатите от оценката на качеството, извършена в съответствие с Правило I/8 на Конвенцията STCW;

 в. уведомява администрацията в период от 90 дни за значителни промени във връзка с договореностите относно подготовката и издаването на свидетелствата за правоспособност, предвидени в съответствие с Конвенцията STCW, и по-специално с параграф 1.2 на Правило I/10 от същата. Значителните промени включват:

 – промени на данните за контакт на компетентния орган по въпроси, произлизащи от настоящото Споразумение;

 – промени, засягащи процедурите, посочени в настоящото Споразумение;

 – промени, които значително променят информацията, подадена до Генералния секретар на Международната морска организация (ИМО) по силата на Раздел A-I/7 на Кодекса STCW;

 г. предоставя потвърждение за статута и валидността на всяко свидетелство за правоспособност, издадено от нея, винаги когато се изиска такава информация от администрацията.

 4. Администрацията ще:

 а. предоставя на издаващата страна информация за морското си законодателство в съответствие с разпоредбите на параграф 2 от Правило I/10 на Конвенцията STCW;

б. уведомява издаващата страна за всеки случай на свидетелство за правоспособност, което изглежда подправено или неприемливо по друга причина, както и предоставя информация за същото;

 в. уведомява издаващата страна за обстоятелствата, довели до решение за отнемане, спиране на действието или отмяна на потвърждение на свидетелства за правоспособност, издадени от издаващата страна, поради неизпълнение на служебните задължения, некомпетентност или други предвидени в националното й законодателство причини;

 г. поддържа регистър на издадените потвърждения на свидетелства за правоспособност в съответствие с изискванията на параграф 4 от Правило I/9 на Конвенцията STCW и при поискване предоставя информация на издаващата страна.

 5. Това Споразумение влиза в сила от датата, на която е подписано и от двете страни, и ще бъде в сила за първоначален период от 5 години, като се подновява автоматично за следващите 5 години, освен ако една от страните не прекрати действието му с писмено уведомление до другата страна, изпратено най-малко 12 месеца преди датата на изтичането му или на 5-годишния период.

 6. Всички изменения и допълнения на настоящото Споразумение се правят по взаимно съгласие на страните, като влизат в сила на датите, предвидени в тях.

 7. Комуникацията във връзка с прилагане на това Споразумение се осъществява на следните адреси:

За България

За Швейцария

Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ул. Дякон Игнатий 9

 София 1000

 България

 Тел.: +359-2-9300910

 Факс: +359-2-9300920

Е-mail: bma@marad.bg

Швейцарска служба по морско корабоплаване, "Дирекция по международно публично право", Федерален департамент по външни работи

Елизабетенщрасе 33

4010 Базел

 Швейцария

 Тел.: +41 58 467 11 20

Факс: +41 58 467 11 29

 E-mail: dv-ssa@eda.admin.ch

Съставено в два екземпляра на български и английски език, всеки с еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на това Споразумение за меродавен се приема текстът на английски език.

За Изпълнителна
агенция "Морска
администрация" към
министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията на
Република България:
К.д.п. Живко Петров,
изпълнителен директор
Дата: 11.11.2016 г.    
    

За "Дирекция по
международно
публично
право" към
Федералния
департамент
по външни работи
на Конфедерация
Швейцария:
Д-р Роберто Балзарети,
директор
Дата: 24.11.2016 г.