Вие сте тук

НАРЕДБА за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

НАРЕДБА за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

Приета с ПМС № 286 от 18.11.2019 г., обн., ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г.