Вие сте тук

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.