Вие сте тук

Нормативни актове - ИТ

Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.05.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 48 от 31.05.2013 г., бр. 108 от 17.12.2013 г., бр. 8 от 29.01.2016 г., бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г.

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните работи и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - ИТ