Вие сте тук

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.