Вие сте тук

Постановление № 1 на МС от 6.01.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

Постановление № 1 на МС от 6.01.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

(обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 27 от 2015 г. и бр. 7 от 2016 г.).
Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

 ПОСТАНОВИ:

 § 1. В чл. 2, ал. 7 думите "ЕЦ – единичната цена на Hz/kHz по чл. 4" се заменят с "ЕЦ – единичната цена на Hz/kHz от таблицата по чл. 4, ал. 1" и думите "С – броят на използваните честотни обхвати по чл. 4" се заменят с "С – броят на използваните честотни обхвати от таблицата по чл. 4, ал. 1".

§ 2. В чл. 4, ал. 1 в таблицата се създава т. 9:

 

 

9.

В обхват 800 MHz – за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,24

 

 

§ 3. В чл. 7, ал. 1 в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова т. 2.7:

 

 

2.7.

в обхват 800 MHz

100 000

 

 

 2. Досегашната т. 2.7 става т. 2.8.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".