Вие сте тук

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г., бр. 60 от 2.08.2016 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., изм., бр. 58 от 23.07.2019 г.

Вид: