Вие сте тук

Нормативни актове - Съобщения

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г. 

Издадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г.

Издадена от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2008 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.

Приета с Решение на КРС № 2425 от19.ХII.2008г. Издадена от Комисията за регулиране на съобщенията. Обн. ДВ. бр. 5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр. 28 от 14 Април 2009г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Обн. ДВ. бр. 9 от 29 Януари 2008г., изм. ДВ. бр. 108 от 19 Декември 2008г.

В сила от 22.05.2007г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр. 41от 22 Май 2007г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр. 53 от 28 Юни 2005г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Съобщения