Вие сте тук

Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 28.06.2016 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

Мотиви

Проектът Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, като:

- приемането на България за член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. изисква националните стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове да се преработят в съответствие със законодателството на Съюза;

- проведените Световни конференции по радиосъобщенията през 2012 и 2015 г. определиха някои нови тенденции в използването на радиочестотния спектър в световен мащаб;

- в Европейския Съюз, в Международния съюз по далекосъобщенията и Европейската конференция по пощи и телекомуникации са приети редица актове в областта на използването на радиочестотния спектър, които рефлектират върху Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Пълният текст на проекта на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

г-н Димитър Димитров – началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: (+359 2) 949 23 37, 
e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

г-жа Теодора Пасарелска – главен експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: (+359 2) 949 21 02, 
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg