Вие сте тук

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Становища и мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в срок от 30 дни от датата на публикуване.

Мотиви:

Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения изисква държавите членки на ЕС да осигурят за хората с увреждания достъп до услугите на Единния европейски номер 112, равностоен на този за другите потребители. В края на 2015 г. 24 държави членки на ЕС (в т.ч. Исландия) са въвели алтернативни на гласовите съобщения методи за достъп до 112. Най-широко се прилагат кратките текстови съобщения в 19 държави членки на ЕС. Литва е въвела специализирано приложение, а възможност за преобразуване на реч в текст и обратно се предлага в Чехия, Нидерландия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство. Факс може да се използва в Белгия, Кипър, Франция, Италия, Люксембург.

През 2016 г. беше изменено легалното определение на спешно повикване, съдържащо се в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Освен гласово повикване за свързване с ЕЕН 112 при необходимост от спешна помощ се предвижда прилагане на други методи за осъществяването му за хората със слухови и говорни увреждания.

Предлаганото допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения има за цел да предложи конкретни мерки в областта на компетентност на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, очертана с чл. 182, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (определянето на условията, реда и средствата за предоставяне на универсалната услуга). Наредба № 6 включва отделен раздел, който определя специалните мерки за хората с увреждания, които предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, следва да предприемат с цел осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.

Проектът предвижда по искане на крайни потребители с увреждания на слуха или говора, предприятията, задължени да предоставят универсалната услуга да осигуряват подходящи крайни електронни съобщителни устройства, съответно – специализирано софтуерно приложение, осигуряващо, в зависимост от техническите възможности, текстова или друг вид негласова връзка. Устройствата, съответно – специализираното софтуерно приложение, трябва да дават възможност за достъп на крайните потребители с увреждания до единния европейски номер 112 в съответствие с наредбата на министъра на вътрешните работи по чл. 23, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Пълният текст на Проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

г-жа Красимира Димитрова – началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 270,
e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg