Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г.).

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17,30 часа на 21 април 2016 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

Мотиви

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

Основни акценти в проекта на наредба:

  • Увеличаване на броя на допълнителните издания по чл. 3, ал. 3 от наредбата, които могат да бъдат включвани в Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати. Предвиденото изменение цели развитие както на маркоиздаването, така и на българския филателен пазар;
  • Допълнение на чл. 2 от Наредбата с нова ал. 3 за критериите, на които следва да отговарят предложенията за пощенско филателните издания за включване в Годишния тематичен план за следващата календарна година. С това допълнение ще се постигне публичност на критериите, както и редуциране на броя на направените предложения;
  • Изменения, произтичащи от опита, натрупан в процеса на прилагане на акта;
  • Изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове.

Пълният текст проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“, стая 404, 
тел.: (+359 2) 949 24 03, 
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

г-жа Ваня Митова – главен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги, стая 406,
тел.: (+359 2) 949 24 06, 
e-mail: vmitova@mtitc.government.bg