Вие сте тук

Правомощия на Инспектората

Правомощия на Инспектората

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра - Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив, Държавен авиационен оператор, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Инспекторатът извършва комплексни и тематични проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки на постъпили сигнали, заявления и предложения, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, обективност, безпристрастност, отговорност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

 1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
 2. независима  и обективна оценка на дейността на администрацията;
 3. подобряване работата на администрацията.

Инспекторатът:

 • извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности  и процеси в администрацията;
 • анализира ефективността на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 • проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за организация на работата в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • извършва проверки по постъпили сигнали, заявления и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им и налагането на наказания;
 • осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • осъществява контрол и проверки за спазването на сроковете по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • подпомага министъра при изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.,
 • може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 • контролира спазването на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;
 • осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;
 • извършва проверки по предоставянето на административни услуги
 • изпълнява специфични задачи и проверки, възложени от министъра.

Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, сведения, данни, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при изпълнение на функциите им.

При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и от други институции.

Ръководителят на инспектората представя ежегоден доклад на министъра за дейността на инспектората за съответната година.