Вие сте тук

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г

В изпълнение на критериите на благоприятстващото условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище“ на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2021 – 2027 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Разработването на Плана се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и включва следните дейности:

  • Дейност № 1: Анализ на транспортната инфраструктура за осъществяване на комбиниран транспорт
  • Дейност № 2: Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по комбиниран транспорт. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027 г. и 2034 г.
  • Дейност № 3: Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС. Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България. Анализ на законодателството на ЕС в областта на комбинирания транспорт
  • Дейност № 4: Анализ на националното законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на допълнителни мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България
  • Дейност № 5: Проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.
  • Дейност № 6: Организиране на срещи със заинтересованите страни. Проучване на мнението на заинтересованите страни
  • Дейност № 7: Стратегическа екологична оценка (СЕО) на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България и при необходимост на Оценка на съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените територии

Успешно са приключили дейности № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Във връзка с изпълнението на Дейност № 7 и в съответствие с изискването на чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме достъп до проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г“, Доклада за ЕО, както и до съпътстващата го документация.

Лице за контакт:

Евгения Евгениева – младши експерт в дирекция „Национална транспортна политика“,
e-mail: eevgenieva@mtitc.government.bg

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект: НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМБИНИРАНИЯ ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА (с отразени резултати от консултациите, проведени по реда на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми) НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ882.4 KB
PDF icon ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект: НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМБИНИРАНИЯ ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА (с отразени резултати от консултациите, проведени по реда на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми)5.69 MB
PDF icon ДОКЛАД № 52.97 MB
PDF icon ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Табличен списък на експертите и ръководителя изготвили доклада за ЕО260.8 KB
PDF icon ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Декларации на експертите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО168.86 KB
Файл ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 3.1 Становища от проведените консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО12.9 MB
Файл ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 3.2 Становища от проведените консултации по ДЕО7.68 MB