Вие сте тук

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предвижданите изменения и допълнения в Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България в съществената си част са свързани с:

  1. Разширяване на защитаваната от градушки територия, като за целта се изграждат две нови регионални дирекции с командни пунктове в село Тъжа, област Стара Загора и град Хасково. Новите две дирекции са допълнение на съответното систематично място – като нови т. 10 и 11 в чл. 4, ал. 1 от инструкцията.
  2. Предстоящото въвеждане на самолетен способ за борба с градушките. В тази връзка в чл. 4, ал. 7 е допълнено, че Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ осъществява активна противоградова дейност по самолетен способ в останалата част от обслужваното въздушно пространство, извън полигоните за борба с градушките. Съгласно включената нова ал. 8 на чл. 4 начинът на осъществяване на противоградова дейност по самолетен способ се урежда в съвместна заповед на ръководителите на изпълнителната агенция, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Военновъздушните сили.

Създаден е изцяло нов чл. 12а, който съдържа правила за извършването на полетите на самолетите за противоградова защита. Съгласно ал. 1 на новата разпоредба полетите на самолетите за противоградова защита се изпълняват с полетен план, включен транспондер и двустранна радиокомуникация с органите за организация на въздушното движение.

Освен посочените промени са направени и някои и изменения и допълнения, свързани с осъществяването на координация от Центъра за координиране и използване на въздушното пространство по чл. 12, ал. 1.

Лице за контакт: 

Христо Гунчев – началник на отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“ в дирекция "Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване", Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
e-mail: hgunchev@caa.bg