Вие сте тук

Проект на МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Проект на МЕТОДИКА за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС) е определено, че таксата за пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване, включва използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова. Съгласно чл. 31, § 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътната инфраструктура следва да се адаптира към тези условия най-късно четири години след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга, който изтече на 03.07.2019 г.

В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на проекта на постановление,  в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни, предвид спешната необходимост да се изпълнят разпоредбите на цитираните нормативни актове.    

МОТИВИ

Предложените изменения и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура засягат такса преминаване, която съдържаше два компонента, измервани в брутотонкилометри и влаккилометри, съответно отчитащи участието на експлоатационните звена, без да включва разходи за електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия при извършването на влаковата услуга и направените за нея преки разходи. С предложените промени таксата за достъп и използване ще съдържа два компонента, такса за преминаване и такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Въвежда се и формула за изчисляване на такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

С проекта е въведено понятието, съгласно чл. 35 от Закона за железопътния транспорт, а именно „пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване“, като е уеднаквено в цялата методика.

Промените произтичат от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС), в която е определено, че таксата за пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения - такса за достъп и използване, включва използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, когато има такова.

Съгласно чл. 31, § 3 от Директива 2012/34/ЕС управителят на железопътната инфраструктура има възможност да се адаптира към тези условия най-късно четири години след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга.

Като преки разходи на поделение “Електроразпределение“ за включване в пакета за минимален достъп, съгласно Директивата и Регламента, и включени с измененията и допълненията към Методиката за изчисляване на инфраструктурни такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, се определят разходите за поддръжка и ремонт на контактната мрежа, без разходите за амортизации на контактната мрежа, разходите за механизация и разходите за персонал, свързан с експлоатацията на контактната мрежа. Това довежда до определяне на нова структура на разходите при определяне на цената за тягово разпределение. От ценообразуващите елементи по Методиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са извадени преките разходи за контактна мрежа включени в пакета за минимален достъп.

Вземайки в предвид тези корекции на ценообразуващите елементи, КЕВР излезе с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г., публикувано на интернет страницата на КЕВР за цена за разпределение на тягова електрическа енергия за първата година от третия регулаторен период за НК „ЖИ“, която е в сила от 01.07.2019 г.