Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Основният мотив за изготвяне на проекта е необходимостта от съобразяване на разпоредбите на наредбата с измененията на Закона за железопътен транспорт (ЗЖТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 19 от 11.03.2016 г.Измененията са свързани с въвеждане на електронна товарителница при превоз на товари с железопътен транспорт като превозен документ с доказателствена сила, равностойна на хартиения носител.

Предложените изменения и допълнения в проекта на наредбата са следните:

В чл. 6 се предлага да се измени ал. 2 и да се включи текст, съгласно който, когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът за превоз на товари се счита за сключен от момента, в който превозвачът, след като приеме товара за превоз, удостовери чрез подпис върху товарителницата приемането на товара. Текстът повтаря разпоредбата на чл. 80, ал. 2 от ЗЖТ. В ал. 6 на чл. 6 е предвидено след поставянето на печата или електронния подпис на превозвача върху товарителницата, същата да служи като доказателство за сключването и съдържанието на превозния договор.

В чл. 53 и чл. 67 вместо „освобожававане на товарителница“ се предлага да се използва „подписване на товарителница“. Промените имат за цел да приведат текстове от наредбата в съответствие с термините, използвани в чл. 109, ал. 1 от ЗЖТ. Съгласно текста право на иск срещу превозвача има изпращачът - до момента, в който получателят подпише товарителницата или приеме товара, а получателят - от момента, в който подпише товарителницата или приеме товара, след като е отхвърлена рекламацията.

В чл. 76, ал. 1 и ал. 2 думата „неизправност“ се заменя с „нередовност“. По този начин текстът се привежда в съответствие с определението за търговска нередовност“, дадено в § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на наредбата. Посоченият термин, според наредбата, е повреда или липса на превозвания товар; повреда на пломбите, с които е пломбиран вагонът; загубване на товарителницата или приложените документи към нея.

В чл. 79 се създават нови ал. 3 и ал. 4, които регламентират момента, в който договорът за превоз се счита за изпълнен. Алинея 3 регламентира договора за превоз с хартиена товарителница, а ал. 4 – с електронна. Текстовете преповтарят разпоредбите на чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от ЗЖТ.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт (обн., ДВ, бр. 92 от 26.10.2001 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

Даниел Неделков - Главен директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция",
тел.: 02/ 9409 511, 
факс: 02/ 987 67 69, 
e-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg