Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИД на Наредба № 18 от 2001 г.) е изготвен след анализ на подзаконовите нормативни актове, издадени на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата във връзка с изменението на текстове от Закона за пътищата.

Въвеждането на нови предупредителни пътни знаци за временна организация на движението, които да сигнализират опасностите на пътя, се обуславя от необходимостта настъпването на пътнотранспортни произшествия да бъде предотвратено чрез изобразяването на съответната сигнализация на табели с променящо се съдържание съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.). Предупредителните пътни знаци могат да бъдат изобразявани на информационните табла от интелигентните транспортни системи, свързани с управлението на движението, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.).

С проекта на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. се предлага въвеждането на нови пътни знаци за сигнализиране на републикански пътища от платената пътна мрежа, чието използване изисква платена винетна или тол такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за пътищата или тол такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.

Предвидени са пътни знаци за зарядни станции за зареждане на електрически превозни средства и за водородни зарядни станции за зареждане на автомобили с гориво водород, с които съответно се информират участниците в движението за наличието на места за зареждане на автомобили с електричество или водород.

Измененията в чл. 79 от наредбата целят прецизиране с оглед недопускане на грешки при проектиране на пътищата, както и при прилагането му от контролните органи в случаите, при които се ограничава допустимата максимална скорост. С измененията на чл. 66, ал. 2, чл. 146, ал. 3 и чл. 168, ал. 2 се пояснява действието на знаците, което се отнася за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса надвишава указаната стойност.

Пътните знаци в повечето държави от Европейския съюз са унифицирани съгласно разпоредбите на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея. Включените в проекта на наредба нови пътни знаци са свързани с необходимостта от осигуряване на високо ниво на пътна безопасност, поради нарастването на трафика, въвеждането в експлоатация на нови пътища и пътни отсечки, внедряването на тол система и на интелигентните транспортни системи.

Проектът на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт

С проекта на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. се цели по-добра информираност на водачите при промяна на средата, в която се движат, сигнализирането на републикански пътища от платената пътна мрежа, чието използване изисква платена винетна или тол такса, възможност за изобразяване на предупредителните пътни знаци на информационните табла от интелигентните транспортни системи, както и внасяне на яснота по съществуващи изисквания, нееднозначно тълкувани и прилагани в проектантската практика.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.

С приемането на проекта на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. и въвеждането на нови пътни знаци ще се подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, ще се уеднакви проектантската практика, с което ще се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Изготвеният проект на НИД на Наредба № 18 от 2001 г. не въвежда изисквания на правото на Европейския съюз.

Лице за контакт:

Иван Милушев – държавен експерт в отдел „Международни правни норми“, дирекция „Правна“, МТИТС
Тел. 02/94 09 460
Ел. поща: imilushev@mtitc.government.bg