Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба се предвиждат мерки за преустановяване на порочните практики при провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

1. Предвижда се занапред теоретичните изпити да се провеждат само в кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Към настоящия момент теоретичните изпити се провеждат предимно в кабинети на учебните центрове, получили разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

2. Въвежда се изискване работните места на изпитваните да бъдат изолирани едино от друго, така че да нямат физически или визуален контакт помежду си.

3. Въвежда се забрана изпитваните лица да ползват електронни устройства (освен таблетите за провеждане на изпита) в кабинета за изпит, както и да ги държат у себе си.

4. Изпитваните лица ще бъдат проверявани с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях преди да заемат местата си в изпитния кабинет.

Гореописаните мерки са предложени предвид установените към настоящия момент начини за манипулиране на резултатите от изпитите: използване на технически устройства (слушалки и камери), чрез които верните отговори се диктуват на кандидата от лице извън залата за изпит; явяване на друго лице на изпита, вместо това, което е вписано в протокола за изпит, с фалшива лична карта, съдържаща данните на кандидата, включен в протокола, но снимката на лицето, което се явява на изпита вместо него; чрез размяна на таблетите, всеки от които съдържа тест, предназначен за решаване от другия кандидат; чрез подсказване на верните отговори по време на изпита от кандидат, който седи на съседното работно място.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г. и бр. 31 от 2014 г. и бр. 70 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Светлана Чаушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване" в ИА "Автомобилна администрация", 
e-mail: schausheva@rta.government.bg